فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
376
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا علوی مقدم
377
اصول مهندسی زلزله
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
378
اصول مهندسی سواحل
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
محمدجواد کتابداری
379
اصول مهندسی و مدیریت پسماند
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
تقی عبادی
380
اصول و طراحی سازه‌های دریایی (متعارف)
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
شاهپور طاحونی
381
اقتصادمهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
اقبال شاکری
382
بارگذاری
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیامک ایپکچی
383
برنامه‌ریزی حمل و نقل
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
میقات حبیبیان
384
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
وحید شاه حسینی
385
بناهای ابی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
مهدی ضرغامی
386
پروژه راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
میقات حبیبیان
387
پروژه سازه‌های بتن ارمه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
علیرضا رهائی
388
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
اردشیر دیلمی
389
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
اردشیر دیلمی
390
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
اردشیر دیلمی
391
پی‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
ابوالفضل اسلامی
392
پی‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
ابوالفضل اسلامی
393
تاسیسات مکانیکی وبرقی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
جابر اسلامی
394
تئوری الاستیسیته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
اردشیر دیلمی
395
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
پوریا حاجی کریمی
396
تئوری پلاستیسیته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
سیامک ایپکچی
397
تئوری تغییر شکلهای بزرگ در جامدات
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
علیرضا صادقی راد
398
تحلیل خطر زلزله
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
تورج تقی خانی
399
تحلیل سازه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
مهدی بناءزاده
400
تحلیل سازه‌های ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
علیرضا صادقی راد