فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
401
تحلیل و مدیریت سیستمهای منابع آب ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
سیدجمشید موسوی
402
تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
علی اکبر رمضانیانپور
403
تکنولوژی بتن پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
علی اکبر رمضانیانپور
404
تکنولوژی و مواد روسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
فریدون مقدس نژاد
405
توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
رضا مکنون
406
حمل و نقل همگانی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
سیدمحمود مصباح نمینی
407
دینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
میثم نقی نژاد
408
دینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
میثم نقی نژاد
409
دینامیک سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
تورج تقی خانی
410
دینامیک سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
411
راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
میقات حبیبیان
412
روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
فریدون مقدس نژاد
413
روش اجزا محدود
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
وحید لطفی
414
روش تحقیق و گزارش‌نویسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
محمدمهدی علی نیا
415
روش تحقیق و گزارش‌نویسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمدرضا علوی مقدم
416
روشهای اجرای ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
شاهپور طاحونی
417
روشهای عددی در ژئوتکنیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
سید محمدرضا امام
418
زبان تخصصی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
عباس سروش
419
زمین‌شناسی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
اردشیر هزارخانی
420
ژئوتکنیک لرزه‌ای
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
421
سازه‌های بتن ارمه ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
پیام طهرانی
422
سازه‌های بتن ارمه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
علیرضا رهائی
423
سازه‌های بلند
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
شاهپور طاحونی
424
سازه‌های فلزی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
سعید عرفانی
425
سازه‌های فولادی ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سعید عرفانی