فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
426
سازه‌های فولادی ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیامک ایپکچی
427
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
علیرضا رهائی
428
طراحی معماری و شهرسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
پگاه مردانی
429
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حامد حسابی
430
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حامد حسابی
431
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حامد حسابی
432
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حامد حسابی
433
کارگاه جوش
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
شاهپور طاحونی
434
مباحث ویژه - کاربرد آزمایشات درجا در مهندسی ژئوتکنیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
ابوالفضل اسلامی
435
مبانی هیدرولیک دریا
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
436
متره و برآورد و کارپروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حسین کریمی
437
مدلهای هیدرولوژیکی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مهدی احمدی
438
مدیریت بحران
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
بهروز بهنام
439
مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
فرامرز مودی
440
مدیریت و مقررات پیمان
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
اقبال شاکری
441
مصالح ساختمانی واز
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
وحید شاه حسینی
442
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
محمدزمان کبیر
443
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
منصور پیدایش
444
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
ابراهیم فرخ
445
مقاومت مصالح ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
وحید لطفی
446
مقررات ملی ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
فرامرز مودی
447
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمد فتاحی
448
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سید محمدرضا امام
449
مکانیک خاک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
کاظم فخاریان
450
مکانیک خاک پیشرفته ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
عباس سروش