فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
426
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
منصور پیدایش
427
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
محمدزمان کبیر
428
مقاومت مصالح ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
وحید لطفی
429
مقررات ملی ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
فرامرز مودی
430
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سیدمحمد فتاحی
431
مکانیک خاک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
کاظم فخاریان
432
مکانیک سنگ
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
احمد فهیمی فر
433
مکانیک سیالات
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
بابک خورسندی
434
مکانیک مواد مرکب
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
دکتری
محمدزمان کبیر
435
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
مهدی احمدی
436
مهندسی ترابری
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
علی خدائی
437
مهندسی ترافیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سیدمحمود مصباح نمینی
438
مهندسی ترافیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
علی خدائی
439
مهندسی سیستمها
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
امیر گل رو
440
مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
تقی عبادی
441
نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
حامد فاروقی
442
هیدرودینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
امیررضا زراتی
443
هیدرولوژی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سیدجمشید موسوی
444
هیدرولیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
مسعود قدسیان
445
هیدرولیک محاسباتی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
446
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
مرتضی کلاهدوزان
447
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
امیررضا زراتی
448
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
مجتبی خدادادی
449
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
مجتبی خدادادی
450
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
مجتبی خدادادی