فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
451
آز شیمی و ریز ساختار مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
نعمت اله بخشی
452
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محمدزمان کبیر
453
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محمدزمان کبیر
454
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محمدزمان کبیر
455
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محمدزمان کبیر
456
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
داود اکبری مهر
457
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
داود اکبری مهر
458
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
داود اکبری مهر
459
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
داود اکبری مهر
460
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
حسین شمس
461
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
حسین شمس
462
اجرای سازه‌های دریایی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
شاهپور طاحونی
463
اجزا محدود غیرخطی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
دکتری
وحید لطفی
464
ارزیابی اثرات زیست محیطی آلاینده
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
ناصر مهردادی
465
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
رضا مکنون
466
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
نعمت اله بخشی
467
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
نعمت اله بخشی
468
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
نعمت اله بخشی
469
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
پیام طهرانی
470
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
پوریا حاجی کریمی
471
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
منصور پیدایش
472
اصول مدیریت ساخت
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
بهروز بهنام
473
اصول مهندسی زلزله
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
474
اقتصاد سنجی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
علی شفاعت
475
اقتصادمهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
اقبال شاکری