فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
626
دینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
میثم نقی نژاد
627
دینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
میثم نقی نژاد
628
دینامیک سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
629
دینامیک سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
تورج تقی خانی
630
راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
میقات حبیبیان
631
روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
فریدون مقدس نژاد
632
روش اجزا محدود
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
وحید لطفی
633
روش تحقیق و گزارش‌نویسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
محمدمهدی علی نیا
634
روش تحقیق و گزارش‌نویسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمدرضا علوی مقدم
635
روشهای اجرای ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
شاهپور طاحونی
636
روشهای عددی در ژئوتکنیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
سید محمدرضا امام
637
زبان تخصصی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
عباس سروش
638
زمین‌شناسی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
اردشیر هزارخانی
639
ژئوتکنیک لرزه‌ای
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
640
سازه‌های بتن ارمه ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
پیام طهرانی
641
سازه‌های بتن ارمه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
علیرضا رهائی
642
سازه‌های بلند
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
شاهپور طاحونی
643
سازه‌های فلزی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
سعید عرفانی
644
سازه‌های فولادی ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سعید عرفانی
645
سازه‌های فولادی ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیامک ایپکچی
646
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
علیرضا رهائی
647
طراحی معماری و شهرسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
پگاه مردانی
648
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حامد حسابی
649
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حامد حسابی
650
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حامد حسابی