فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
651
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حامد حسابی
652
کارگاه جوش
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
شاهپور طاحونی
653
مباحث ویژه - کاربرد آزمایشات درجا در مهندسی ژئوتکنیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
ابوالفضل اسلامی
654
مبانی هیدرولیک دریا
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
655
متره و برآورد و کارپروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
حسین کریمی
656
مدلهای هیدرولوژیکی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مهدی احمدی
657
مدیریت بحران
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
بهروز بهنام
658
مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
فرامرز مودی
659
مدیریت و مقررات پیمان
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
اقبال شاکری
660
مصالح ساختمانی واز
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
وحید شاه حسینی
661
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
ابراهیم فرخ
662
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
منصور پیدایش
663
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
محمدزمان کبیر
664
مقاومت مصالح ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
وحید لطفی
665
مقررات ملی ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
فرامرز مودی
666
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سید محمدرضا امام
667
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمد فتاحی
668
مکانیک خاک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
کاظم فخاریان
669
مکانیک خاک پیشرفته ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
عباس سروش
670
مکانیک سنگ
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
احمد فهیمی فر
671
مکانیک سیالات
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
بابک خورسندی
672
مکانیک مواد مرکب
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
محمدزمان کبیر
673
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
مهدی احمدی
674
مهندسی ترابری
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
علی خدائی
675
مهندسی ترافیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمود مصباح نمینی