فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
محمدرئوف اعرابی کوپائی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1399
2
مقدسه واسوجویباری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1399
3
ارزو خراشادی زاده
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
4
پدرام اکبری قوچانی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
5
پریسا ستایش ولی پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
6
پوریا حمیدخانی میانجی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
7
ثنا آهنی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
8
دلارام محتشم امیری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
9
رامین دینار
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
10
رضا سپاس پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
11
زینب اعتمادی نائینی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
12
سارا گلباباپور
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
13
سالار مرادی اصیل
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
14
سجاد شهریاری پور
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
15
سهند روغنی اصفهانی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
16
سهند موتمنی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
17
سید محمد سجادی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
18
شهریار شاهرخی میلاسی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
19
شیوا رجاییان
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
20
علیرضا عسکری
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
21
عماد رستمی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
22
فائزه امیری پورابراهیم آباد
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
23
فاطمه رستمی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
24
فرشاد حسام فر
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
25
محسن خادمی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...