فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
احسان اسماعیل پور مطلق
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1399
2
حسین سلطانی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1399
3
سارا عباسی بنهنگی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1399
4
فاطمه صیادی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1399
5
محمدرضا دهنوی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1399
6
ابراهیم خداکرمی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
7
احسان کوشکی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
8
ارزو خراشادی زاده
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
9
افشین احمدی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
10
الهام رستمی پور
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
11
امید آرمان طلب
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
12
امیرحسین رحیمی
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
13
امیرحسین قدیری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
14
امیررضا عبدالهی مفرد
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
15
امین رضا عمرانیان خراسانی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
16
امین کرباسی اهوازی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
17
بهداد جهانگیر
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
18
بهرام قناعتی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1398
19
پدرام اکبری قوچانی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
20
پریسا ستایش ولی پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
21
پوریا حمیدخانی میانجی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
22
پوریا کاظم بیگی برزی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
23
ثنا آهنی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
24
جواد حق نیاروشن فکر
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
25
حسین فریبا
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...