فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
امیرحسین معتمدی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
2
امیرمحمد رحیمی لنجی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
3
امین عباسی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
4
ایمان رضوی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
5
ئارام عثمان عزیز
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دکتری
1400
6
بهزاد رضائی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1400
7
بهنام ملکی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
8
حسام قنبری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
9
دانش اسدالله زاده
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
10
زهرا مشهدی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
11
زهرا یوسفی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
12
سارا حاجی زاده
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1400
13
سجاد عسگری
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
14
سجاد مرادی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
15
سهیل خسروی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1400
16
سهیلا ناصری نهر
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
17
سیاوش ادیب پور حسن کیاده
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
18
سیدارمان نیک اردستانی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
19
سیدعلیرضا کشاورزی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
20
سیدمحمداحسان کلاه دوزان
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1400
21
سیدمحمدجواد حسینی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
22
سیدمحمدحسین هاشمی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
23
شعیب منصوری
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1400
24
علی پورعلی مطوری
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1400
25
علی داداش پورمیانگفشه
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
اولین
قبلی
1
...