فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
امیرمحمد رحیمی لنجی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
2
بهزاد رضائی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1400
3
سیدمحمداحسان کلاه دوزان
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1400
4
علی پورعلی مطوری
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1400
5
محمد زنجانی
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1400
6
محمدمهدی دادائی شهرکردی
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1400
7
محمدمهدی واحدی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1400
8
مینا فتاحی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
9
احسان اسماعیل پور مطلق
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1399
10
احسان کریم لو
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1399
11
ارش ساجدی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1399
12
ارمان خسروی لاریجانی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1399
13
ارمان معظمی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1399
14
ارمین توفیقی
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1399
15
اریز رضایی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1399
16
امیر رمضانی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1399
17
امیرحسین زارع پوراحمدآبادی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1399
18
امیرحسین نایبی هزاوه
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1399
19
امیررضا پارسایی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1399
20
امیرعلی حسین نیا
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1399
21
امین صانعی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1399
22
انسه مصدق
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1399
23
پارسا نجفی پور
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1399
24
پدرام نصیری
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1399
25
پرن ریاحی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1399
اولین
قبلی
1
...