فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
احسان اسماعیل پور مطلق
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1399
2
حسین سلطانی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1399
3
سارا عباسی بنهنگی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1399
4
محمدرضا دهنوی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1399
5
ابراهیم خداکرمی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
6
احسان کوشکی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
7
ارزو خراشادی زاده
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
8
افشین احمدی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
9
الهام رستمی پور
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
10
امید آرمان طلب
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
11
امیرحسین رحیمی
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
12
امیرحسین قدیری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
13
امیررضا عبدالهی مفرد
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
14
امین رضا عمرانیان خراسانی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
15
امین کرباسی اهوازی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
16
بهداد جهانگیر
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
17
بهرام قناعتی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1398
18
پدرام اکبری قوچانی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
19
پریسا ستایش ولی پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
20
پوریا حمیدخانی میانجی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
21
پوریا کاظم بیگی برزی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
22
ثنا آهنی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
23
جواد حق نیاروشن فکر
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
24
حسین فریبا
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
25
حمید ظریف
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...