فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
سارا عباسی بنهنگی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1399
2
فاطمه صیادی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1399
3
محمدرئوف اعرابی کوپائی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1399
4
مقدسه واسوجویباری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1399
5
ارزو خراشادی زاده
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
6
الهام رستمی پور
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
7
امید آرمان طلب
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
8
امیرحسین رحیمی
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
9
امین رضا عمرانیان خراسانی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
10
امین کرباسی اهوازی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
11
بهرام قناعتی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1398
12
پدرام اکبری قوچانی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
13
پریسا ستایش ولی پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
14
پوریا حمیدخانی میانجی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
15
ثنا آهنی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
16
جواد حق نیاروشن فکر
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
17
حسین فریبا
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
18
دلارام محتشم امیری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
19
رامین دینار
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
20
رضا سپاس پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
21
زینب اعتمادی نائینی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
22
سارا گلباباپور
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
23
سجاد شهریاری پور
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
24
سعید اسرافیلی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
25
سهند روغنی اصفهانی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...