فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
علی رامز نوری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
2
محمدرئوف اعرابی کوپائی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1399
3
مقدسه واسوجویباری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1399
4
پدرام اکبری قوچانی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
5
پریسا ستایش ولی پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
6
پوریا حمیدخانی میانجی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
7
ثنا آهنی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
8
دلارام محتشم امیری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
9
رضا سپاس پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
10
زینب اعتمادی نائینی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
11
سارا گلباباپور
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
12
سجاد شهریاری پور
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
13
سهند روغنی اصفهانی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
14
سهند موتمنی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
15
سید محمد سجادی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
16
شیوا رجاییان
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
17
علیرضا عسکری
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
18
عماد رستمی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
19
فائزه امیری پورابراهیم اباد
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
20
فاطمه رستمی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
21
محمدرضا کریمی دهکردی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1398
22
محمدرضا مهاجر
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
23
محمدمهدی ملکی باب هویزی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
24
ملیکا شریفی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
25
مهدی رسولی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...