فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
محمدجواد پوری شبان نجف ابادی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
27
محمدرضا کریمی دهکردی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1398
28
محمدرضا مهاجر
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
29
محمدمهدی ملکی باب هویزی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
30
مسعود ابراهیم نژاد
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
31
ملیکا شریفی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
32
مهدی رسولی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
33
مهسا حقانی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
34
نسرین خیرخواه برزکی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
35
نیما خلیلی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1398
36
نیما شعله ور
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
37
یاسر رضایی زاد فرشی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
38
آتوسا ناصرترک
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1397
39
آریا پارسائی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1397
40
ائلیار غفاریان دلالی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1397
41
احمد السلمان
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1397
42
احمدرضا نجفی پور
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1397
43
ارش اوری
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1397
44
ارمین الیاسی
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1397
45
اریک میناسیان
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1397
46
اسما میرزایی عباس ابادی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1397
47
الهه صفری قلعه کلی
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1397
48
امیر باهنر
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1397
49
امیرحسین امیری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1397
50
امیرحسین صبوری کیا
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1397