فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
حمید ظریف
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
27
حمیده علایی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
28
دلارام محتشم امیری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
29
رامین برومند
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
30
رامین دینار
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
31
رضا سپاس پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
32
زینب اعتمادی نائینی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
33
سارا گلباباپور
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
34
سالار مرادی اصیل
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
35
سجاد شهریاری پور
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
36
سعید اسرافیلی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
37
سهند روغنی اصفهانی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
38
سهند موتمنی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
39
سهیل مکریان
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
40
سید محمد سجادی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
41
سیدعلی فاضل هاشمی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
42
سیدعلیرضا امین یزدی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
43
سیدیعقوب موسوی
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
44
سینا زندی
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
45
شهریار شاهرخی میلاسی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
46
شیوا رجاییان
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
47
عاطفه سلطانیه
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
48
عرفان رجبی چالکیاسری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
49
علی توکلی
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
50
علی رزاقی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398