فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
علیرضا دربانی
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
52
علیرضا عسکری
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1398
53
علیرضا کنعانی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
54
عماد رستمی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
55
فائزه امیری پورابراهیم آباد
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
56
فاطمه رستمی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
57
فاطمه محرمی صائین
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
58
فرشاد حسام فر
مهندسی عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد
1398
59
متین ایرانی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
60
متین مرادزاده
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1398
61
محسن خادمی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
62
محمدجواد پوری شبان نجف آبادی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
63
محمدحسن لاری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
64
محمدرضا کریمی دهکردی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1398
65
محمدرضا گودرزی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
66
محمدرضا مهاجر
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
67
محمدمهدی ملکی باب هویزی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
68
مسعود ابراهیم نژاد
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1398
69
معصومه مهماندوست
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1398
70
ملیکا شریفی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1398
71
مهتاب عبداللهی سروی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398
72
مهدی تکبیری
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1398
73
مهدی رسولی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1398
74
مهدی شکاریان علیشاه
مهندسی عمران-سواحل،بنادروسازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1398
75
مهدی کاردان قراملکی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1398