فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
2068
A new theoretical approach to the hydrogen_bonded fluids based on the conformal solution concept
سید فواد آقا میری,حمید مدرس,علی منصوری
Journal of Physical Chemistry A
1380/1/23
2069
مکانیزم هواگیری واصول ساخت مدل فیزیکی هواده سرریزها
امیررضا زراتی,مهدی میرزایی,جلال عطاری
بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعت
1379/10/1
2070
بررسی عرض پایدار در رودخانه کارون
احمد طاهرشمسی,مراد مرادی
اساس
1379/7/1
2071
Finite element analysis of composite pressure vessels
محمدزمان کبیر
Composite Structures
1379/5/9
2072
Canlex full - scale experiment and modeling
عباس سروش
Canadian Geotechnical Journal
1379/4/10
2073
مطالعه رفتار آستانه های کنگره ای با شیب متغیر پایاب
حبیب‌ا... بیات,محمدمحسن ملت
اساس
1379/1/1
2074
Elasto-plastic modelling of stress-path- dependent behaviour of interfaces
کاظم فخاریان
International journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
1378/12/9
2075
Shear strain effects on flexure and torsion of thin_walled pultruded composite beams
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1378/10/7
2076
خرابی های شیمیایی، دوام بتن ونقش سیمانهای پوزولانی درآنها
علی اکبر رمضانیانپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1378/6/30
2077
ارزیابی عملکرد دیوارهای خاک مسلح در برابر بادهای استاتیکی و دینامیکی
علیرضا رهائی
اساس
1378/6/1
2078
Effect of Geogrid Reinforcement in Model Track Tests on Pavements
فریدون مقدس نژاد
Journal of Transportation Engineering-ASCE
1378/4/9
2079
تحلیل جریان آشفته در محیط متخلخل سازه آبگیرهای دانه ای
حبیب‌ا... بیات,جلال بازرگان
اساس
1378/1/1
2080
local buckling of thin_walled fibre composite beams under transverse loading
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1377/11/12
2081
Lateral _ torsional buckling of post _ local buckled fibrous composite beams
محمدزمان کبیر
Journal of Engineering Mechanics_ASCE
1377/4/10
2082
طرح شبکه آزمایشهای ملی زلزله کشور
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
فصلنامه رهیافت
1377/4/1
2083
Shear strain effect in latear
محمدزمان کبیر
Journal of Engineering Mechanics_ASCE
1377/2/11
2084
Optimal fibre orientation in lateral stability of laminated channel section beams
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1376/10/11
2085
Local buckling of fibre composite beams under stress gradient
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1376/10/11
2086
اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی
علی اکبر رمضانیانپور,ناصر صدرائی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1376/9/30
2087
Investigation on the strenght and elastic properties of RCC
حسین رحیمی,علی اکبر رمضانیانپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1375/12/11
2088
Cyclic simple shear behaviour of sand-steel interfaces under constant normal stiffness condition
کاظم فخاریان
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE
1375/11/13
2089
optimal orientation
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1375/10/12
2090
بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولانهای سیرجان و گداز سرخ ( کرمان ) و مقایسه آن با بتن کنترل
علی اکبر مقصودی,علی اکبر رمضانیانپور,سیدعباس پوریعقوبی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1375/9/30
2091
Effect of stress paths on the behaviour of sand-steel interfaces
کاظم فخاریان
Canadian Geotechnical Journal
1375/9/11
2092
Effect of Geogrid Reinforcement in Model Track Tests on Pavements
فریدون مقدس نژاد
Journal of Transportation Engineering-ASCE
1375/9/11