فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
2076
خرابی های شیمیایی، دوام بتن ونقش سیمانهای پوزولانی درآنها
علی اکبر رمضانیانپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1378/6/30
2077
ارزیابی عملکرد دیوارهای خاک مسلح در برابر بادهای استاتیکی و دینامیکی
علیرضا رهائی
اساس
1378/6/1
2078
Effect of Geogrid Reinforcement in Model Track Tests on Pavements
فریدون مقدس نژاد
Journal of Transportation Engineering-ASCE
1378/4/9
2079
تحلیل جریان آشفته در محیط متخلخل سازه آبگیرهای دانه ای
حبیب‌ا... بیات,جلال بازرگان
اساس
1378/1/1
2080
local buckling of thin_walled fibre composite beams under transverse loading
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1377/11/12
2081
Lateral _ torsional buckling of post _ local buckled fibrous composite beams
محمدزمان کبیر
Journal of Engineering Mechanics_ASCE
1377/4/10
2082
طرح شبکه آزمایشهای ملی زلزله کشور
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
فصلنامه رهیافت
1377/4/1
2083
Shear strain effect in latear
محمدزمان کبیر
Journal of Engineering Mechanics_ASCE
1377/2/11
2084
Optimal fibre orientation in lateral stability of laminated channel section beams
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1376/10/11
2085
Local buckling of fibre composite beams under stress gradient
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1376/10/11
2086
اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی
علی اکبر رمضانیانپور,ناصر صدرائی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1376/9/30
2087
Investigation on the strenght and elastic properties of RCC
حسین رحیمی,علی اکبر رمضانیانپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1375/12/11
2088
Cyclic simple shear behaviour of sand-steel interfaces under constant normal stiffness condition
کاظم فخاریان
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE
1375/11/13
2089
optimal orientation
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1375/10/12
2090
بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولانهای سیرجان و گداز سرخ ( کرمان ) و مقایسه آن با بتن کنترل
علی اکبر مقصودی,علی اکبر رمضانیانپور,سیدعباس پوریعقوبی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1375/9/30
2091
Effect of stress paths on the behaviour of sand-steel interfaces
کاظم فخاریان
Canadian Geotechnical Journal
1375/9/11
2092
Effect of Geogrid Reinforcement in Model Track Tests on Pavements
فریدون مقدس نژاد
Journal of Transportation Engineering-ASCE
1375/9/11
2093
An automated apparatus for three-dimensional monotonic and cyclic testing of interfaces
کاظم فخاریان
Geotechnical Testing Journal
1374/12/11
2094
رفتار دینامیکی سازه های متداول بر روی پایه های جدایش یافته در برابر زلزله
محسن تهرانی زاده حقیقی فر,مهرداد احمدی دافچاهی
مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق)
1374/2/11
2095
Flexaral tarsinel stabilit
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1373/10/11
2096
Effect of curing on the compressive strength,resistance to chloride-ion penetration and porosity of concretes incorporating slag,fly ash or silica
علی اکبر رمضانیانپور,و.م مالهوترا
Cement and Concrete Composites
1373/10/11
2097
روش ارزیابی کیفی روسازی
علی خدائی
جاده
1373/9/2
2098
Mathematical modelling of air-water mixture in open channles
امیررضا زراتی
Journal of Hydraulic Research
1373/7/9
2099
معادله نیمه تجربی برای محاسبه نشست شمعها
علی خدائی
جاده
1373/6/2
2100
تهیه منحنی های طراحی اسکله های سپر فولادی
علی خدائی
امیرکبیر
1373/6/1