فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
2088
بررسی عرض پایدار در رودخانه کارون
احمد طاهرشمسی,مراد مرادی
اساس
1379/7/1
2089
Finite element analysis of composite pressure vessels
محمدزمان کبیر
Composite Structures
1379/5/9
2090
Canlex full - scale experiment and modeling
عباس سروش
Canadian Geotechnical Journal
1379/4/10
2091
مطالعه رفتار آستانه های کنگره ای با شیب متغیر پایاب
حبیب‌ا... بیات,محمدمحسن ملت
اساس
1379/1/1
2092
Elasto-plastic modelling of stress-path- dependent behaviour of interfaces
کاظم فخاریان
International journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
1378/12/9
2093
Shear strain effects on flexure and torsion of thin_walled pultruded composite beams
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1378/10/7
2094
خرابی های شیمیایی، دوام بتن ونقش سیمانهای پوزولانی درآنها
علی اکبر رمضانیانپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1378/6/30
2095
ارزیابی عملکرد دیوارهای خاک مسلح در برابر بادهای استاتیکی و دینامیکی
علیرضا رهائی
اساس
1378/6/1
2096
Effect of Geogrid Reinforcement in Model Track Tests on Pavements
فریدون مقدس نژاد
Journal of Transportation Engineering-ASCE
1378/4/9
2097
تحلیل جریان آشفته در محیط متخلخل سازه آبگیرهای دانه ای
حبیب‌ا... بیات,جلال بازرگان
اساس
1378/1/1
2098
local buckling of thin_walled fibre composite beams under transverse loading
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1377/11/12
2099
Lateral _ torsional buckling of post _ local buckled fibrous composite beams
محمدزمان کبیر
Journal of Engineering Mechanics_ASCE
1377/4/10
2100
طرح شبکه آزمایشهای ملی زلزله کشور
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
فصلنامه رهیافت
1377/4/1
2101
Shear strain effect in latear
محمدزمان کبیر
Journal of Engineering Mechanics_ASCE
1377/2/11
2102
Optimal fibre orientation in lateral stability of laminated channel section beams
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1376/10/11
2103
Local buckling of fibre composite beams under stress gradient
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1376/10/11
2104
اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی
علی اکبر رمضانیانپور,ناصر صدرائی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1376/9/30
2105
Investigation on the strenght and elastic properties of RCC
حسین رحیمی,علی اکبر رمضانیانپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1375/12/11
2106
Cyclic simple shear behaviour of sand-steel interfaces under constant normal stiffness condition
کاظم فخاریان
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE
1375/11/13
2107
optimal orientation
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1375/10/12
2108
بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولانهای سیرجان و گداز سرخ ( کرمان ) و مقایسه آن با بتن کنترل
علی اکبر مقصودی,علی اکبر رمضانیانپور,سیدعباس پوریعقوبی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1375/9/30
2109
Effect of stress paths on the behaviour of sand-steel interfaces
کاظم فخاریان
Canadian Geotechnical Journal
1375/9/11
2110
Effect of Geogrid Reinforcement in Model Track Tests on Pavements
فریدون مقدس نژاد
Journal of Transportation Engineering-ASCE
1375/9/11
2111
An automated apparatus for three-dimensional monotonic and cyclic testing of interfaces
کاظم فخاریان
Geotechnical Testing Journal
1374/12/11
2112
رفتار دینامیکی سازه های متداول بر روی پایه های جدایش یافته در برابر زلزله
محسن تهرانی زاده حقیقی فر,مهرداد احمدی دافچاهی
مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق)
1374/2/11