فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
2101
Shear strain effect in latear
محمدزمان کبیر
Journal of Engineering Mechanics_ASCE
1377/2/11
2102
Optimal fibre orientation in lateral stability of laminated channel section beams
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1376/10/11
2103
Local buckling of fibre composite beams under stress gradient
محمدزمان کبیر
Canadian Journal of Civil Engineering
1376/10/11
2104
اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی
علی اکبر رمضانیانپور,ناصر صدرائی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1376/9/30
2105
Investigation on the strenght and elastic properties of RCC
حسین رحیمی,علی اکبر رمضانیانپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1375/12/11
2106
Cyclic simple shear behaviour of sand-steel interfaces under constant normal stiffness condition
کاظم فخاریان
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE
1375/11/13
2107
optimal orientation
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1375/10/12
2108
بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولانهای سیرجان و گداز سرخ ( کرمان ) و مقایسه آن با بتن کنترل
علی اکبر مقصودی,علی اکبر رمضانیانپور,سیدعباس پوریعقوبی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1375/9/30
2109
Effect of stress paths on the behaviour of sand-steel interfaces
کاظم فخاریان
Canadian Geotechnical Journal
1375/9/11
2110
Effect of Geogrid Reinforcement in Model Track Tests on Pavements
فریدون مقدس نژاد
Journal of Transportation Engineering-ASCE
1375/9/11
2111
An automated apparatus for three-dimensional monotonic and cyclic testing of interfaces
کاظم فخاریان
Geotechnical Testing Journal
1374/12/11
2112
رفتار دینامیکی سازه های متداول بر روی پایه های جدایش یافته در برابر زلزله
محسن تهرانی زاده حقیقی فر,مهرداد احمدی دافچاهی
مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق)
1374/2/11
2113
Effect of curing on the compressive strength,resistance to chloride-ion penetration and porosity of concretes incorporating slag,fly ash or silica
علی اکبر رمضانیانپور,و.م مالهوترا
Cement and Concrete Composites
1373/10/11
2114
Flexaral tarsinel stabilit
محمدزمان کبیر
Composites Part B_ Engineering
1373/10/11
2115
روش ارزیابی کیفی روسازی
علی خدائی
جاده
1373/9/2
2116
Mathematical modelling of air-water mixture in open channles
امیررضا زراتی
Journal of Hydraulic Research
1373/7/9
2117
معادله نیمه تجربی برای محاسبه نشست شمعها
علی خدائی
جاده
1373/6/2
2118
تهیه منحنی های طراحی اسکله های سپر فولادی
علی خدائی
امیرکبیر
1373/6/1
2119
Causes of deterioration of concrete structures in the Kish Island
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1372/9/10
2120
The effect of diatomite on the strength and durability of concretes
علی اکبر رمضانیانپور,سیدمهدی حبیبی ,بهزاد فیروزی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر
1372/6/10
2121
خواص فیزیکی مکانیکی مخلوط آسفالت های گوگردی
علی خدائی
امیرکبیر
1372/6/3
2122
توزیع تنش و محاسبه نشست گروه شمعها
علی خدائی
جاده
1371/9/4
2123
تثبیت ماسه های ریز دانه به منظورانجام راهسازی
علی خدائی
امیرکبیر
1371/6/3
2124
بهینه سازی طراحی اسکله ها برای بنادر صیادی جنوب ایران
علی خدائی
امیرکبیر
1371/1/1
2125
خواص فیزیکی و مکانیکی خاکهای ریزدانه کوبیده شده
کورش شاهوردیانی
نشریه فنی مهندسی جاده
1370/1/1