فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
26
Circular turbulent wall jets in quiescent and coflowing surroundings
محمد کاظمی بلگه شیری,بابک خورسندی,لورانت میدلارسکی
PHYSICS OF FLUIDS
1400/11/21
27
DEM-aided study of Coulomb and Roscoe theories for shear band inclination
محمد حاذقیان,عباس سروش
Acta Geotechnica
1400/11/19
28
Prediction model of crash severity in imbalanced dataset using data leveling methods and metaheuristic optimization algorithms
اکبر دانش,مهرداد احسانی,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری
INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS
1400/11/18
29
ارزیابی خرابی قیرزدگی روسازی آسفالتی با استفاده از یادگیری عمیق و تبدیل موجک
سجاد رنجبر,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری
مهندسی عمران امیرکبیر
1400/11/16
30
بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش
محمد حسین طاهری نیا ,سید محمود فاطمی عقدا ,احمد فهیمی فر,محمدرضا کوپی علی پور
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
1400/11/15
31
Effect of mainshock aftershock excitations on seismic energy dissipation mechanism of RC frames
فاطمه سلیمان میگونی,محسن تهرانی زاده حقیقی فر
JOURNAL OF EARTHQUAKE AND TSUNAMI
1400/11/13
32
Effect of gas oil contamination on dynamic geotechnical properties of clay–sand mixtures
حمیدرضا جهانگرد,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,تقی عبادی,داود اکبری مهر
Arabian Journal of Geosciences
1400/11/12
33
Effect of embedment depth on the rocking isolation behavior of foundations: an experimental and numerical study
سیدحسین موسوی,سامان ناصری,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
Arabian Journal of Geosciences
1400/11/12
34
Experimental study on the effectiveness of short fiber reinforced clay mortars and plasters on the mechanical behavior of adobe masonry walls
فاطمه فقیه خراسانی,محمدزمان کبیر
Case Studies in Construction Materials -OPEN
1400/11/5
35
Evaluation of the compatibility of waste plastics and bitumen using micromechanical modeling
پوریا حاجی کریمی,علیرضا سادات حسینی,الهام حاجی علی اکبری فینی
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
1400/11/4
36
Mechanism behind Time Dependent Elasticity of Crumb Rubber-Nano-Asphalt Hybrids Using Discrete Relaxation Spectrum
لیلی هان,مولیان ژنگ,هنگ بینگ گو,تائو ونگ,ژیاژیان ژو,پوریا حاجی کریمی
Journal of Renewable Materials
1400/11/3
37
Using Polyphosphoric Acid and Sulfur to Improve Storage Stability, Aging, and Rheological Properties of High-Density Polyethylene–Modified Asphalt Binder
روزبه زرودی,کورش نادری,مهدی معظمی گودرزی ,حسین نظری,فریدون مقدس نژاد
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION
1400/10/25
38
Evaluating Simultaneous Impact of Slag and Tire Rubber Powder on Mechanical Characteristics and Durability of Concrete
مصطفی امیری,فرزاد حاتمی برق,عمادالدین محمدی گل افشانی
Journal of Renewable Materials
1400/10/21
39
Using genetic programming on GPS trajectories for travel mode detection
فرنوش نامدارپور,سیدمحمود مصباح نمینی,امیر گندمی,بهرنگ عاصمی
IET INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
1400/10/17
40
Development of a Pavement Overall Deterioration Index (Case Study: Iran)
محمدسینا سمنارشاد,امیر گل رو,امیر کاووسی
مهندسی عمران امیرکبیر
1400/10/11
41
COMPARATIVE STUDY ON ADSORPTION OF BASIC BLUE 41 (BB41) DYE FROM AQUEOUS SOLUTION ONTO TWO SGO
ایسان حسن زاده باوجدان,سیدمحمدرضا علوی مقدم,الهه کوثری
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
1400/10/10
42
The effect of vertical near-field ground motions on the collapse risk of high-rise reinforced concrete frame-core wall structures
آرسام تسلیمی,محسن تهرانی زاده حقیقی فر
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
1400/10/10
43
Numerical analyses of embankment dams containing plastic concrete cut-off walls using finite difference method (A case study: The Karkheh Embankment Dam)
یداله پشنگ پیشه,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
Global Journal of Engineering and Technology Advances
1400/10/9
44
Effect of mode mixity, temperature, binder content, and gradation on mixed mode (I/II) R-curve of asphalt concrete at low temperatures
سپهر غفاری,فریدون مقدس نژاد
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
1400/10/6
45
TSRST heterogeneous modelling for investigating failure depending on asphalt mix design and experimental conditions
فاتح فخاری تهرانی,پوریا حاجی کریمی,کریستف پتی,ژوزف عبسی
ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
1400/10/2
46
Failure Analysis of the 16-Story Plasco Building under Fire Condition
سیامک ایپکچی,سید رسول میرقادری,پریا عاقلی زاده
Scientia Iranica
1400/10/1
47
Evaluation of plasticity?based concrete constitutive models under monotonic and cyclic loadings
علی غروی,معصومه عسگرپور,سیامک ایپکچی
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
1400/10/1
48
Reliability study on uncertainty parameters and flood duration on scouring around unprotected and protected bridge piers
سید امین سلامتیان,امیررضا زراتی
ISH Journal of Hydraulic Engineering
1400/10/1
49
بررسی اندرکنش خاک و سازه در سازه های بلند مرتبه
غلامرضا هوائی,سیدمجید ایزدپرست
مهندسی سازه و ساخت
1400/10/1
50
Seismic Adaptive Control of Building Structures with Simultaneous Sensor and Damper Faults Based on Dynamic Neural Network
پگاه نادرپورشاد,تورج تقی خانی
COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
1400/9/30