فهرست پایان نامه ها

ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
151
آنالیز بارگذاری پلهای جعبه ای مدفون در خاک با درنظر گرفتن رفتار متقابل خاک وسازه
علیرضا رهائی
محمد محمدیان نمینی
کارشناسی ارشد
1370/8/30
152
بررسی پدیده تمرکز تنش در اطراف سوراخهای بیضوی سازه های استوانه ای و مخروطی جدار نازک به روش اجزا محدود
علیرضا رهائی
علیرضا میرزاگل تبار روشن
کارشناسی ارشد
1370/6/30
153
بررسی مقاطع بتن آرمه تحت اثر توام نیروی محوری و خمش دو محوره
علیرضا رهائی
محمد پورسرخ
کارشناسی ارشد
1370/4/30
154
آنالیز قابهای دو بعدی با استفاده از اعضا غیر منشوری برای تیرها و ستونها
علیرضا رهائی
فرزاد جدیری
کارشناسی ارشد
1369/2/30
155
بررسی و مطالعه اثر پخش عرضی بار در تدوین بارگذاری استاندارد پلها
علیرضا رهائی
کریم جلالیان
کارشناسی ارشد
1368/11/30
156
ارائه برنامه کامپیوتری تهیه خط تاثیر و تعیین حالت بحرانی بارگذاری پلها و بهینه
علیرضا رهائی
محمد جنیدی
کارشناسی ارشد
1368/6/30
157
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدعلی روشن ضمیر
کارشناسی ارشد
1368/6/30
158
ارائه شرایط بهینه و ضوابط طراحی در دیوارهای جداکننده بتنی
علیرضا رهائی
حمیدرضا صبا
کارشناسی ارشد
1368/4/30
159
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
مهرداد زرگران
کارشناسی ارشد
1368/3/30
160
آنالیز شالوده روی تکیه گاه ارتجاعی با شرایط هندسی و بارگذاری مختلف ارائه محدود پذیرش روشهای کلاسیک
علیرضا رهائی
کوروش شاهوردیانی
کارشناسی ارشد
1367/11/30
161
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
سهیلا داوری
کارشناسی ارشد
1367/9/30
162
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
حمیدرضا شبستری پور
کارشناسی ارشد
1367/4/30
163
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
امیرحسین ملکی
کارشناسی ارشد
1367/1/30
164
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدرضا جوان روح گیوی
کارشناسی ارشد
1367/1/30
165
علل وقوع و مکانیزم زلزله و بررسی اثر زلزله در طراحی پلها
علیرضا رهائی
احمدعلی سعیدفاطمی
کارشناسی ارشد
1366/11/30
166
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
مجتبی قنبری مزرعه نو
کارشناسی ارشد
1366/11/30
167
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محرم نبی لو
کارشناسی ارشد
1366/11/30
168
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
حمیدرضا تقوی منش
کارشناسی ارشد
1366/8/30
169
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
شهرام توحیدی
کارشناسی ارشد
1366/8/30
170
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
علیرضا بهزاد
کارشناسی ارشد
1366/8/30
171
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدحسن سلطانی
کارشناسی ارشد
1366/6/30
172
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
نادر عبدلی یزدی
کارشناسی ارشد
1366/6/30
173
مطالعه بتن سبک و بررسی اثرات مواد مضاعف بر مقاومت های نهایی آن
علیرضا رهائی
محمدصادق توسلی
کارشناسی ارشد
1366/4/30
174
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
امیرهمایون فتحی
کارشناسی ارشد
1366/4/30
175
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمد خسروشاهی
کارشناسی ارشد
1366/4/30