فهرست پایان نامه ها

ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
151
مطالعه و بررسی رفتار گروه شمعهای مستطیل شکل قائم تحت اثر فشار جانبی خاک
علیرضا رهائی
محمدحسین حبیبی دوست
کارشناسی ارشد
1370/9/30
152
آنالیز بارگذاری پلهای جعبه ای مدفون در خاک با درنظر گرفتن رفتار متقابل خاک وسازه
علیرضا رهائی
محمد محمدیان نمینی
کارشناسی ارشد
1370/8/30
153
بررسی پدیده تمرکز تنش در اطراف سوراخهای بیضوی سازه های استوانه ای و مخروطی جدار نازک به روش اجزا محدود
علیرضا رهائی
علیرضا میرزاگل تبار روشن
کارشناسی ارشد
1370/6/30
154
بررسی مقاطع بتن آرمه تحت اثر توام نیروی محوری و خمش دو محوره
علیرضا رهائی
محمد پورسرخ
کارشناسی ارشد
1370/4/30
155
آنالیز قابهای دو بعدی با استفاده از اعضا غیر منشوری برای تیرها و ستونها
علیرضا رهائی
فرزاد جدیری
کارشناسی ارشد
1369/2/30
156
بررسی و مطالعه اثر پخش عرضی بار در تدوین بارگذاری استاندارد پلها
علیرضا رهائی
کریم جلالیان
کارشناسی ارشد
1368/11/30
157
ارائه برنامه کامپیوتری تهیه خط تاثیر و تعیین حالت بحرانی بارگذاری پلها و بهینه
علیرضا رهائی
محمد جنیدی
کارشناسی ارشد
1368/6/30
158
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدعلی روشن ضمیر
کارشناسی ارشد
1368/6/30
159
ارائه شرایط بهینه و ضوابط طراحی در دیوارهای جداکننده بتنی
علیرضا رهائی
حمیدرضا صبا
کارشناسی ارشد
1368/4/30
160
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
مهرداد زرگران
کارشناسی ارشد
1368/3/30
161
آنالیز شالوده روی تکیه گاه ارتجاعی با شرایط هندسی و بارگذاری مختلف ارائه محدود پذیرش روشهای کلاسیک
علیرضا رهائی
کوروش شاهوردیانی
کارشناسی ارشد
1367/11/30
162
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
سهیلا داوری
کارشناسی ارشد
1367/9/30
163
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
حمیدرضا شبستری پور
کارشناسی ارشد
1367/4/30
164
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدرضا جوان روح گیوی
کارشناسی ارشد
1367/1/30
165
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
امیرحسین ملکی
کارشناسی ارشد
1367/1/30
166
علل وقوع و مکانیزم زلزله و بررسی اثر زلزله در طراحی پلها
علیرضا رهائی
احمدعلی سعیدفاطمی
کارشناسی ارشد
1366/11/30
167
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محرم نبی لو
کارشناسی ارشد
1366/11/30
168
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
مجتبی قنبری مزرعه نو
کارشناسی ارشد
1366/11/30
169
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
حمیدرضا تقوی منش
کارشناسی ارشد
1366/8/30
170
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
علیرضا بهزاد
کارشناسی ارشد
1366/8/30
171
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
شهرام توحیدی
کارشناسی ارشد
1366/8/30
172
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
نادر عبدلی یزدی
کارشناسی ارشد
1366/6/30
173
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدحسن سلطانی
کارشناسی ارشد
1366/6/30
174
مطالعه بتن سبک و بررسی اثرات مواد مضاعف بر مقاومت های نهایی آن
علیرضا رهائی
محمدصادق توسلی
کارشناسی ارشد
1366/4/30
175
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمد خسروشاهی
کارشناسی ارشد
1366/4/30