فهرست پایان نامه ها

ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
151
بررسی و مطالعه اثر پخش عرضی بار در تدوین بارگذاری استاندارد پلها
علیرضا رهائی
کریم جلالیان
کارشناسی ارشد
1368/11/30
152
ارائه برنامه کامپیوتری تهیه خط تاثیر و تعیین حالت بحرانی بارگذاری پلها و بهینه
علیرضا رهائی
محمد جنیدی
کارشناسی ارشد
1368/6/30
153
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدعلی روشن ضمیر
کارشناسی ارشد
1368/6/30
154
ارائه شرایط بهینه و ضوابط طراحی در دیوارهای جداکننده بتنی
علیرضا رهائی
حمیدرضا صبا
کارشناسی ارشد
1368/4/30
155
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
مهرداد زرگران
کارشناسی ارشد
1368/3/30
156
آنالیز شالوده روی تکیه گاه ارتجاعی با شرایط هندسی و بارگذاری مختلف ارائه محدود پذیرش روشهای کلاسیک
علیرضا رهائی
کوروش شاهوردیانی
کارشناسی ارشد
1367/11/30
157
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
سهیلا داوری
کارشناسی ارشد
1367/9/30
158
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
حمیدرضا شبستری پور
کارشناسی ارشد
1367/4/30
159
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
امیرحسین ملکی
کارشناسی ارشد
1367/1/30
160
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدرضا جوان روح گیوی
کارشناسی ارشد
1367/1/30
161
علل وقوع و مکانیزم زلزله و بررسی اثر زلزله در طراحی پلها
علیرضا رهائی
احمدعلی سعیدفاطمی
کارشناسی ارشد
1366/11/30
162
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
مجتبی قنبری مزرعه نو
کارشناسی ارشد
1366/11/30
163
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محرم نبی لو
کارشناسی ارشد
1366/11/30
164
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
شهرام توحیدی
کارشناسی ارشد
1366/8/30
165
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
حمیدرضا تقوی منش
کارشناسی ارشد
1366/8/30
166
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
علیرضا بهزاد
کارشناسی ارشد
1366/8/30
167
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
نادر عبدلی یزدی
کارشناسی ارشد
1366/6/30
168
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمدحسن سلطانی
کارشناسی ارشد
1366/6/30
169
مطالعه بتن سبک و بررسی اثرات مواد مضاعف بر مقاومت های نهایی آن
علیرضا رهائی
محمدصادق توسلی
کارشناسی ارشد
1366/4/30
170
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
مهرداد ساسانی کلوری
کارشناسی ارشد
1366/4/30
171
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
امیرهمایون فتحی
کارشناسی ارشد
1366/4/30
172
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
علیرضا غواصه
کارشناسی ارشد
1366/4/30
173
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
محمد خسروشاهی
کارشناسی ارشد
1366/4/30
174
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
عبدالرضا رحیمی
کارشناسی ارشد
1366/3/30
175
[NO TITLE]
علیرضا رهائی
فریدون خسروی
کارشناسی ارشد
1365/11/30