فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
بهداد جورابلو
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
52
بهراد بخشنده
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
53
بهزاد رضائی
مهندسی عمران-زلزله
دکتری
1402
54
بهنام شیرخانقاه
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1402
55
بیتا چرم چی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
56
پارسا حسن زاده
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1402
57
تیمور شاه بارکزی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1402
58
تینا راسخ
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
59
جهانشاه کرمی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1402
60
حامد حبیبی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1402
61
حامد خان بیکیان
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1402
62
حامد رزازی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
63
حامد همرنگ علیداش
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1402
64
حدیث رمضان نژادکوتنائی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1402
65
حسن جمالی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1402
66
حسنا حسنی شاهمرادمحله
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1402
67
حسین احسانی فر
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1402
68
حسین اکبری نودهی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
69
حسین کریمی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1402
70
حمید ضرابی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
دکتری
1402
71
حمیدرضا باقری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
72
حمیدرضا مسعودی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دکتری
1402
73
حمیدرضا ناصریان هنزائی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1402
74
حمیدرضا یونسی خانقاهی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
75
حوریه ابراهیمی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402