فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
پویا بنکدار
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
52
پویان خفافی اذر
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
53
ثنا آهنی
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
دکتری
1400
54
جواد اکبریان
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1400
55
جواد گلمحمدی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
56
حامد زارعی نژاد
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
57
حامد قربانی شکوه
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
58
حسام قنبری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
59
حسن بازگیر
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1400
60
حسن بیکدلو
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1400
61
حسین محمدی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1400
62
حسین کردمیری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
63
حنانه ادیبی
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1400
64
حنانه باریکانی
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1400
65
خشایار غراب
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دکتری
1400
66
دانش اسدالله زاده
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
67
رامتین غریونداسکندری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
68
رایان بخشی چروده
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
69
رضا آئین
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
دکتری
1400
70
رضا ملکوتی خواه
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
71
رویا علی زاده
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1400
72
زهرا غلامی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
73
زهرا قزاقی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
74
زهرا مشهدی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
75
زهرا یوسفی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400