فرم‌ و رویه کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 9679 بار
فرم و رویه حق تألیف مقاله
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 10550 بار
حق تألیف کتاب
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 9528 بار
تسویه گرنت
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 9576 بار
فرصت مطالعاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/26 |  دفعات مشاهده: 10352 بار