فرم‌ و رویه کنفرانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ |  دفعات مشاهده: 393 بار
فرم و رویه حق تألیف مقاله
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ |  دفعات مشاهده: 407 بار
حق تألیف کتاب
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ |  دفعات مشاهده: 391 بار
تسویه گرنت
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ |  دفعات مشاهده: 389 بار
فرصت مطالعاتی
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۶ |  دفعات مشاهده: 422 بار