فرم‌ و رویه کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 2690 بار
فرم و رویه حق تألیف مقاله
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 2854 بار
حق تألیف کتاب
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 2612 بار
تسویه گرنت
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 2625 بار
فرصت مطالعاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/26 |  دفعات مشاهده: 2771 بار