فرم‌ و رویه کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 6414 بار
فرم و رویه حق تألیف مقاله
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 6997 بار
حق تألیف کتاب
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 6300 بار
تسویه گرنت
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 6319 بار
فرصت مطالعاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/26 |  دفعات مشاهده: 6778 بار