بانک اطلاعاتی داده های ژئوتکنیکی
کاربرد پی های عمیق در خاک های مسئله دار، بارهای بزرگ و غیرعادی و شرایط 
محیطی غیرعادی
چالش های تحلیل و طراحی پی های عمیق: پیچیدگی در رفتار ذاتی خاک، طول نسبتاً 
عمیق این سیستم پی سازی و فرآیند اندرکنش خاک-سازه
 | تاریخ ارسال: 1399/3/25 |  دفعات مشاهده: 2959 بار