آزمایشگاه مکانیک سنگ
آزمایشگاه مکانیک سنگ
سرپرست آزمایشگاه مکانیک سنگ: دکتر احمد فهیمی فر

کارشناس آموزشی: دکتر داود اکبری مهر
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰
۵۲
ایمیل:  rocklabaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه مکانیک سنگ
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 5153 بار