آزمایشگاه روسازی پیشرفته
آزمایشگاه روسازی پیشرفته
سرپرست آزمایشگاه روسازی پیشرفته: دکتر علی خدایی
کارشناس آزمایشگاه: مهندس مجتبی خدادادی
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۰
ایمیل:  khodaiiaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه دو، آزمایشگاه روسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 2731 بار