بایگانی بخش نمودار سازمانی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,504 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی

img_yw_news
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی

سرپرست مرکز کامپیوتر دکتر علیرضا صادقی راد سرپرست مرکز کامپیوتر                         رزومه   مدیر گروه گرایش‌ها دکتر امیررضا زراتی مدیر گروه آب و محیط زیست ایمیل: zarratiaut.ac.ir    رزومه دکتر فریدون مقدس‌نژاد مدیر گروه راه و ترابری ایمیل: moghadasaut.ac.ir   رزومه دکتر سید محمدرضا امام مدیر گروه ژئوتکنیک ایمیل: rimamaut.ac.ir   رزومه     دکتر محمدزمان کبیر مدیر گروه سازه و زلزله ایمیل: mzkabiraut.ac.ir  رزومه دکتر وحید شاه حسینی مدیرگروه مهندسی و مدیریت ساخت ایمیل: shahhosseiniaut.ac.ir رزومه          مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دکتر علی اکبر رمضانیان‌پور رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن ایمیل:  aaramceaut.ac.ir           رزومه   دکتر فرامرز مودی مدیر گروه پژوهشی دوام بتن ایمیل:  fmoodiaut.ac.ir                        رزومه   آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی مهندس نعمت الله بخشی سرپرست آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir          عبدالحسین پیرنیازاده کارشناس آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی ایمیل: hassan_pirniazadehyahoo.com          آزمایشگاه سازه دکتر سیامک ایپکچی سرپرست آزمایشگاه سازه ایمیل: epackachisaut.ac.ir                                                 رزومه   شهرام نیکوکار کارشناس آزمایشگاه سازه ایمیل: shnikuokaraut.ac.ir           آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات دکتر امیررضا زراتی سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات ایمیل: zarratiaut.ac.ir                                   رزومه   وحید عبدی تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک ایمیل: v.abdiaut.ac.ir                                     آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح مهندس نعمت الله بخشی سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir                                  آزمایشگاه مکانیک خاک دکتر سید محمدرضا امام سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک ایمیل: rimamaut.ac.ir                                                   رزومه   محمدصادق خالقی مقدم کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک ایمیل: mskhaleghimaut.ac.ir                          آزمایشگاه روسازی (قیر و آسفالت) دکتر فریدون مقدس نژاد سرپرست آزمایشگاه روسازی ایمیل: moghadasaut.ac.ir                                        رزومه   شهرام افشار راد  کارشناس آزمایشگاه روسازی آزمایشگاه دینامیک خاک دکتر کاظم فخاریان سرپرست آزمایشگاه دینامیک خاک ایمیل: kfakhariaut.ac.ir                                                      رزومه   داود اکبری مهر کارشناس آزمایشگاه دینامیک خاک ایمیل: akbarimehraut.ac.ir   آزمایشگاه مکانیک سنگ دکتر احمد فهیمی فر سرپرست آزمایشگاه مکانیک سنگ ایمیل: fahimaut.ac.ir                             رزومه     داود اکبری مهر کارشناس آزمایشگاه مکانیک سنگ ایمیل: akbarimehraut.ac.ir    آزمایشگاه آلودگی خاک (HSE) دکتر تقی عبادی سرپرست آزمایشگاه آلودگی خاک (HSE)  ایمیل: tebadiaut.ac.ir                                 رزومه  

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی