دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر مهدی قطعی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2531
شماره تلفن:
خانم مهندس ریحانه سراج زاده
کارشناس پشتیبانی
شماره داخلی: 2500
شماره تلفن: 64542500
آقای هاشم حسن رضایی
کارشناس خدمات آموزشی
شماره داخلی: 5666
شماره تلفن: 64545666
آقای دکتر داریوش کیانی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2507
شماره تلفن: 64542507
خانم ناهید سیفی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2500
شماره تلفن: 64542500
آقای دکتر مصطفی عباس زاده
معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده
شماره داخلی: 5878
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالرسول پورعباس
هیأت علمی
شماره داخلی: 2502
شماره تلفن: 66499064
آقای مهندس مجتبی ترکیان
مسئول امور اداری وپشتیبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
شماره داخلی: 2511
شماره تلفن:
آقای دکتر امید نقشینه ارجمند
مسئول المپیادهای دانشجویی
شماره داخلی: 5673
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا مفیدی
استاد مشاور
شماره داخلی: 2515
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزاد دیده ور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5665
شماره تلفن:
خانم مهندس سمیرا مریخی
کارشناس امور پژوهشی
شماره داخلی: 2501
شماره تلفن:
خانم فاطمه قاسمی
کارشناس تحصیلات تکمیلی( ارشد)
شماره داخلی: 2550
شماره تلفن:
آقای محسن اسمعیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی( دکتری)
شماره داخلی: 2532
شماره تلفن:
آقای دکتر عرفان صلواتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5661
شماره تلفن:
آقای دکتر علی محدث خراسانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5657
شماره تلفن:
آقای دکتر داریوش کیانی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 64542500
خانم دکتر فرناز هوشمند خلیق
هیأت علمی
شماره داخلی: 5659
شماره تلفن:
آقای دکتر بهزاد نجفی سقزچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5669
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی شمسی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2538
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5870
شماره تلفن:
آقای دکتر علی حاتم
هیأت علمی
شماره داخلی: 2546
شماره تلفن: 66460948
آقای دکتر مسعود پورمهدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5664
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2504
شماره تلفن: 66460948
آقای دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا
هیأت علمی
شماره داخلی: 2548
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2542
شماره تلفن: 66463743
خانم فاطمه قلی نژاد
کارشناس خدمات آموزشی
شماره داخلی: 2529
شماره تلفن:
آقای دکتر بهروز بیدآباد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5655
شماره تلفن:
خانم دکتر زینب اخلاقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5876
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی دهقان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2503
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر مرتضی میرمحمدرضایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5654
شماره تلفن:
آقای دکتر زاهد رحمتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2522
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر ناصر بروجردیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2505
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر مهدی رستمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2547
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر سیدمنصور واعظ پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2526
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر اسماعیل خرّم
مدیر گروه
شماره داخلی: 5877
شماره تلفن:
آقای دکتر بیژن هنری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2534
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر بهروز خسروی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2519
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر علیرضا مفیدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2515
شماره تلفن:
خانم دکتر شمیلا بیاتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5869
شماره تلفن:
خانم دکتر سارا سعیدی مدنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5658
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد اکبری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5875
شماره تلفن:
آقای دکتر فرهاد فخار ایزدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2510
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی عباس زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5878
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین روشندل توانا
مسئول کارآموزی
شماره داخلی: 5671
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین روشندل توانا
هیات علمی
شماره داخلی: 5671
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه زارع میرک آباد
مدیر گروه
شماره داخلی: 5674
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمنصور واعظ پور
مدیر گروه
شماره داخلی: 2526
شماره تلفن: 66463743
آقای مهندس مهدی یاوری
مسئول سایت کامپیوتری
شماره داخلی: 2514
شماره تلفن: 64542514
آقای مهندس مهیار مجلسی
کارشناس خدمات آموزشی
شماره داخلی: 2528
شماره تلفن:
آقای دکتر حجت اله ادیبی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2524
شماره تلفن:
آقای دکتر سید احسان اله بنی فاطمی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2517
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی تشکری هاشمی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2512
شماره تلفن:
آقای دکتر فرهاد رحمتی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5662
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5656
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد علی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5672
شماره تلفن:
آقای مهندس سیدمحمدتقی لواسانی

شماره داخلی: 2530
شماره تلفن:
آقای دکتر سید علی میرحسنی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2541
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها