دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر پرویز پروین
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5233
شماره تلفن: 64545233
آقای هادی غرقابی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5200
شماره تلفن: 64545200
آقای مهندس رسول سعیدی بابی
مسئول امور پشتیبانی دانشکده فیزیک ومهندسی انرژی
شماره داخلی: 5220
شماره تلفن: 66465067
آقای دکتر کاووس میرعباس زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5248
شماره تلفن: 66419506
آقای دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ
معاون آموزشی، دانشجوئی و فرهنگی
شماره داخلی: 5270
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی خاکیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5235
شماره تلفن: 64545235
آقای دکتر سعید طالبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5273
شماره تلفن: 64545273
آقای دکتر مرتضی حبیبی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5234
شماره تلفن: 64545234
آقای دکتر شهیار سرآمد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5238
شماره تلفن: 64545238
خانم دکتر فرزانه شایگان فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 5262
شماره تلفن: 64545262
آقای دکتر حمیدرضا حبیبیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5257
شماره تلفن: 64545257
خانم دکتر علاطفه بهزادی فروغ
هیأت علمی
شماره داخلی: 5237
شماره تلفن: 64545237
آقای دکتر سعید ستایشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5252
شماره تلفن: 64545252
آقای دکتر داود ایرجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5277
شماره تلفن: 64545277
آقای دکتر مجتبی شمسایی زفرقندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5252
شماره تلفن: 64545252
آقای دکتر هوشنگ عراقی کزاز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5243
شماره تلفن: 64545243
آقای دکتر داوود کمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5244
شماره تلفن: 64545244
آقای دکتر محمد مهرآفرین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5247
شماره تلفن: 64545247
آقای دکتر حسین عباسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5242
شماره تلفن: 64545242
خانم دکتر فرح مرصوصی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5251
شماره تلفن: 64545251
آقای دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ
هیأت علمی
شماره داخلی: 5270
شماره تلفن: 64545270
آقای دکتر پرویز پروین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5233
شماره تلفن: 64545233
آقای دکتر سعید طالبی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5273
شماره تلفن: 64545273
آقای دکتر مرتضی حبیبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5234
شماره تلفن: 64545234
آقای دکتر حسین آفریده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5230
شماره تلفن: 64545230
آقای دکتر رضا امراللهی بیوکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5232
شماره تلفن: 64545232
آقای دکتر مهدی سهرابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5256
شماره تلفن: 64545256
آقای دکتر علی بوالی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5241
شماره تلفن: 64545241
آقای دکتر امیر جعفر قلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5245
شماره تلفن: 64545245
آقای دکتر خسرو معدنی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5251
شماره تلفن: 64545251
آقای دکتر هوشیار نوشاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5254
شماره تلفن: 64545254
آقای دکتر محمد حسین رازبین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5248
شماره تلفن: 64545248
خانم دکتر مریم فانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5253
شماره تلفن: 64545253
آقای علی خسروی
کارشناس
شماره داخلی: 5222
شماره تلفن: 64545222
خانم پرستو بیگلری
کارشناس
شماره داخلی: 5208
شماره تلفن: 64545208
خانم فاطمه رجبی
کارشناس
شماره داخلی: 5210
شماره تلفن: 64545210
آقای مهدی موسایی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 5212
شماره تلفن: 64545212
خانم زهرا زینعلی
کارشناس
شماره داخلی: 5225
شماره تلفن: 64545225
آقای مهندس رسول سعیدی بابی
کارشناس
شماره داخلی: 5208
شماره تلفن:
آقای سید محسن حسینی سرفیروزآبادی
کارشناس
شماره داخلی: 5215
شماره تلفن: 64545215
خانم آمنه امیرلو
کارشناس
شماره داخلی: 5213
شماره تلفن: 64545213
آقای مهرداد صالحیان
کارشناس
شماره داخلی: 5215
شماره تلفن: 64545215
آقای احمد هوشور

شماره داخلی: 5209
شماره تلفن: 64545209
انجمن علمی و شورای صنفی دانشجویان

شماره داخلی: 5221
شماره تلفن:
آقای مهندس فرهاد حاجی محمد علی
کارشناس
شماره داخلی: 5223
شماره تلفن: 64545223
خانم مهندس بهجت الملوک حیدری
کارشناس
شماره داخلی: 5214
شماره تلفن: 64545214
آقای مجتبی کاظمی قنبرآبادی
تکنیسین
شماره داخلی: 5212
شماره تلفن: 64545212

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها