دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر ابوالفضل کیاشمشکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 64543267
شماره تلفن: 3267
آقای دکتر مهدی مجیدپور
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5842
شماره تلفن: 64545842
آقای دکتر مرتضی زمانیان
معاون دانشکده
شماره داخلی: ۵۸۴۴
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۴۴
خانم دکتر عسل آغاز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5833
شماره تلفن: 64545833
آقای مهندس سید ایمان میرزاده طباطبائی

شماره داخلی: 5858
شماره تلفن: 64545858
آقای دکتر علیرضا شیخ
هیأت علمی
شماره داخلی: 5837
شماره تلفن: 64545837
خانم زهرا گودرزی
کارشناس
شماره داخلی: 5853
شماره تلفن: 64545853
آقای دکتر امیرناصر اخوان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5834
شماره تلفن: 64545834
خانم دکتر سارا ملکان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5843
شماره تلفن: 64545843
آقای محمدتقی اسکندری
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مدیریت،علم و فناوری
شماره داخلی: 5850
شماره تلفن: 64545850
آقای دکتر محمدبشیر صدیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5839
شماره تلفن: 64545839
خانم نرگس صداقت فرد
کارشناس
شماره داخلی: 5852
شماره تلفن: 64545852
آقای امیر مقدس
کارپرداز
شماره داخلی: 5851
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۵۱
خانم دکتر مهسا جهان‌دیده

شماره داخلی: ۵۸۳۵
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۳۵
آقای دکتر رضا حاجی ابراهیم
هیأت علمی
شماره داخلی: 5838
شماره تلفن: 64545838
آقای دکتر مهدی اعتماد
هیأت علمی
شماره داخلی: ۵۸۴۶
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۴۶
آقای دکتر مصطفی مهاجری
هیأت علمی
شماره داخلی: ۵۸۴۷
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۴۷
خانم مهیا محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 5855
شماره تلفن: 64545855

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها