دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر حامد ملاداودی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2900
شماره تلفن: 64542900
خانم فاطمه شیر جعفری
کارشناس
شماره داخلی: 2900
شماره تلفن: 64542900
خانم منور شهروی
کارشناس
شماره داخلی: 2900
شماره تلفن: 64542900
آقای دکتر حسین سالاری راد
سرپرست
شماره داخلی: 2950
شماره تلفن: 64542950
آقای دکتر حسین حسنی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2945
شماره تلفن: 64542945
آقای دکتر عباس مقصودی قره بلاغ
هیأت علمی
شماره داخلی: 2954
شماره تلفن: 64542954
آقای دکتر اردشیر هزارخانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2968
شماره تلفن: 64542968
آقای دکتر امیر رضا آزادمهر
هیأت علمی
شماره داخلی: 2915
شماره تلفن: 64542915
آقای دکتر حامد ملاداودی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2908
شماره تلفن: 64542908
آقای دکتر بهرام رضائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2953
شماره تلفن: 64542953
آقای دکتر حمیدرضا رمضی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2926
شماره تلفن: 64542926
آقای دکتر علی مرتضوی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2969
شماره تلفن: 64542969
آقای دکتر مهدی سالاری راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 2974
شماره تلفن: 64542974
آقای دکتر حسین سالاری راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 2950
شماره تلفن: 64542950
آقای دکتر همایون کتیبه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2926
شماره تلفن: 64542926
آقای دکتر کوروش شهریار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2972
شماره تلفن: 64542972
آقای دکتر مهدی ایران نژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 2937
شماره تلفن: 64542937
آقای دکتر حسن خوشرو
هیأت علمی
شماره داخلی: 2938
شماره تلفن: 64542938
آقای دکتر مجید عطائی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2952
شماره تلفن: 64542952
آقای دکتر پرویز معارف وند
هیأت علمی
شماره داخلی: 2940
شماره تلفن: 64542940
آقای دکتر حسین حسنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2945
شماره تلفن: 64542945
آقای مهندس سید حسن مدنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2965
شماره تلفن: 64542965
آقای دکتر ابراهیم فرخ
هیأت علمی
شماره داخلی: 2952
شماره تلفن: 64542952
آقای دکتر مرتضی اصانلو
هیأت علمی
شماره داخلی: 2921
شماره تلفن: 64542921
آقای دکتر سجاد افرایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2921
شماره تلفن: 64542921
آقای دکتر سعید نیکوسخن
هیأت علمی
شماره داخلی: 2910
شماره تلفن: 64542910
خانم مهندس لیلا پیک رایگان
کارشناس
شماره داخلی: 2912
شماره تلفن: 64542912
خانم خدیجه حق شنو
کارشناس
شماره داخلی: 2960
شماره تلفن: 64542960
خانم مهندس مریم فقیهی محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2924
شماره تلفن: 64542924
آقای مهندس محمد عبادی رجلی
کارشناس
شماره داخلی: 2964
شماره تلفن: 64542964
آقای مهندس مجتبی محب حوری
کارشناس
شماره داخلی: 2975
شماره تلفن: 64542975
آقای مهندس محمد رضا اصلانی

شماره داخلی: 2966
شماره تلفن: 64542966
آقای داوود مرادی سرشت

شماره داخلی: 2946
شماره تلفن: 64542946
آقای مهندس مصطفی چگینی
کارشناس
شماره داخلی: 2943
شماره تلفن: 46542943
آقای غلامحسین علیزاده

شماره داخلی: 2934
شماره تلفن: 64542934

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها