دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای فرزاد خانی پور

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر اکبر کارخانه
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2350
شماره تلفن:
خانم مهندس سیما طباطبایی
مدیر پشتیبانی
شماره داخلی: 2360
شماره تلفن: 64542360
خانم دکتر عاطفه سلوک
هیأت علمی
شماره داخلی: 5567
شماره تلفن:
خانم دکتر ملیکه نبئی
معاون آموزشی، دانشجوئی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 5575
شماره تلفن: 64545575
آقای دکتر حامد آذر نوش
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن: 64542398
آقای دکتر محمد معینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5568
شماره تلفن:
خانم مریم بابایی
کارشناس
شماره داخلی: 2379
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی رستمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2361
شماره تلفن:
آقای دکتر سید علی سیدصالحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2388
شماره تلفن:
آقای دکتر علی فلاح
هیأت علمی
شماره داخلی: 2365
شماره تلفن:
آقای دکتر شهریار حجتی امامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2367
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد ربیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2381
شماره تلفن:
خانم دکتر مهناز اسکندری،
هیأت علمی
شماره داخلی: 2362
شماره تلفن:
خانم دکتر فرناز قاسمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2397
شماره تلفن:
آقای دکتر حامد آذر نوش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد تفضلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2385
شماره تلفن:
خانم اعظم آدینی

شماره داخلی: 2383
شماره تلفن:
خانم محبوبه عمادی
کارشناس
شماره داخلی: 2396
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی بستان شیرین
هیأت علمی
شماره داخلی: 2390
شماره تلفن:
آقای دکتر مهرداد ساویز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5569
شماره تلفن:
آقای دکتر فرشاد الماس گنج
هیأت علمی
شماره داخلی: 2372
شماره تلفن:
خانم دکتر رعنا ایمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5676
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدعلی احمدی پژوه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5570
شماره تلفن:
خانم مهندس نرگس اشرفی
کارشناس
شماره داخلی: 5574
شماره تلفن:
آقای دکتر ایمان شعبانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5571
شماره تلفن:
آقای دکتر حمیدرضا کاتوزیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2373
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس نصیرائی مقدم
هیأت علمی
شماره داخلی: 2498
شماره تلفن:
خانم ناهید محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2374
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد مهدی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5573
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد مهدی احمدی

شماره داخلی: 5573
شماره تلفن:
خانم دکتر ملیکه نبئی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5575
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران صولتی ‌
هیأت علمی
شماره داخلی: 5679
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران صولتی ‌
مدیر گروه
شماره داخلی: 5679
شماره تلفن:
آقای دکتر ناصر فتورائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2368
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدعطاءالله هاشمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2369
شماره تلفن:
خانم دکتر افرا حاجی زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5566
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزاد توحیدخواه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2363
شماره تلفن:
آقای علیرضا مشهدی محمدی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر سجاد جعفری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن:
آقای دکتر احمدرضا عرشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2377
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدحسن مرادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2399
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران کسری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2496
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید کشوری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2375
شماره تلفن:
آقای دکتر اکبر کارخانه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2497
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی شفیعیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2359
شماره تلفن:
آقای دکتر غلامرضا روحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2380
شماره تلفن:
آقای دکتر نبی اله ابوالفتحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2364
شماره تلفن:
خانم مهندس فاطمه حضرتی
کارشناس
شماره داخلی: 2389
شماره تلفن:
خانم مهندس آذردخت سلطانی
کارشناس
شماره داخلی: 2392
شماره تلفن:
آقای مهندس رحمان رشیدی ورنکش
کارشناس
شماره داخلی: 2391
شماره تلفن:
خانم مهندس سیده مریم پورحجتی
کارشناس
شماره داخلی: 2387
شماره تلفن: 64542387
خانم مریم حرآبادی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 2387
شماره تلفن: 64542387

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها