دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر عباس احمدی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5354
شماره تلفن: 64545354
خانم مریم سلمه ای
مسئول دفتر دانشکده
شماره داخلی: 5300-1(1001-2)
شماره تلفن: 66954566
آقای دکتر مسعود ماهوتچی
معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 5387
شماره تلفن: 64545387
آقای دکتر جواد میرزاپور آل هاشم
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 5350
شماره تلفن: 64545350
آقای دکتر محسن شیخ سجادیه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5312
شماره تلفن:
آقای مهندس حسین فهیمی فر
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
شماره داخلی: 5352-5353
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد کاوه سیروس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5360
شماره تلفن:
آقای دکتر مسعود ماهوتچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5387
شماره تلفن: 64545387
آقای دکتر عباس سیفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5377
شماره تلفن: 64545377
آقای دکتر عباس افرازه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5364
شماره تلفن: 64545364
آقای دکتر مجید امین نیری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5335
شماره تلفن: 64545335
خانم مهندس فاطمه صارمی
کارشناس
شماره داخلی: 5320
شماره تلفن: 64545320
آقای مهندس محمد نوروزی
کارشناس
شماره داخلی: 5368
شماره تلفن: 64545368
آقای دکتر امیر احمدی جاوید
هیأت علمی
شماره داخلی: 5374
شماره تلفن: 64545374
آقای دکتر سید حسن قدسی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5390
شماره تلفن: 64545390
خانم دکتر مریم اشرفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5392
شماره تلفن: 64545392
آقای دکتر سعید منصور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5362
شماره تلفن: 64545362
آقای دکتر جواد میرزاپور آل هاشم
هیأت علمی
شماره داخلی: 5350
شماره تلفن: 64545350
آقای دکتر اکبر اصفهانی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5369
شماره تلفن: 64545369
آقای دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5381
شماره تلفن: 64545381
آقای دکتر داوود فدایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5361
شماره تلفن: 64545361
آقای دکتر ناصر شمس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5363
شماره تلفن: 64545363
آقای دکتر سید محمد معطر حسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5382
شماره تلفن: 64545382
آقای دکتر میر مهدی سید اصفهانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5351
شماره تلفن: 64545351
آقای دکتر پویا حسین پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5396
شماره تلفن: 64545396
آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5370
شماره تلفن: 64545370
آقای دکتر سیدحمیدرضا شهابی حقیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5371
شماره تلفن: 64545371
خانم مهندس اکرم ابوطالب
کارشناس
شماره داخلی: 5321
شماره تلفن: 64545321
خانم فریبا بهاروند
کارشناس
شماره داخلی: 5329
شماره تلفن: 66466497
آقای دکتر عباس احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5394
شماره تلفن: 5394
آقای دکتر بهروز کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5374
شماره تلفن: 64545374
آقای ابوالفضل قاسم خانی
کارپرداز
شماره داخلی: 5319
شماره تلفن: 64545319
خانم مرضیه کبیرسلطانی
کارشناس
شماره داخلی: 5326
شماره تلفن: 64545326
آقای داوود شریفی نزاد
کارپرداز و مدیر ساختمان
شماره داخلی: 5319
شماره تلفن: 64545319
آقای دکتر رضا قاسمی یقین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5379
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها