دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مهندس حامد ابرقویی
کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن: 64542664
آقای دکتر محمد امانی تهران
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن: 66419527
خانم شهره مهدوی
کمک کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن: 64542664
آقای دکتر هادی دبیریان
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 2659
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا محمدعلی مالک
هیأت علمی
شماره داخلی: 2662
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه موسی زادگان
معاون اموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 2687
شماره تلفن: 64542687
آقای دکتر مجید صفر جوهری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2634
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد امانی تهران
هیأت علمی
شماره داخلی: 2682
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اصغر اصغریان جدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2685
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا بابایی لواسانی

شماره داخلی: 2672
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه داداشیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2691
شماره تلفن:
خانم فاطمه شاطرحسینی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن: 66419527
آقای دکتر مجید منتظر
هیأت علمی
شماره داخلی: 2657
شماره تلفن:
خانم شیرین سپهر

شماره داخلی: 2615
شماره تلفن:
خانم مهندس لیلی محمودی
کارشناس
شماره داخلی: 2667
شماره تلفن:
خانم مهندس آزاده رادمنش
کارشناس
شماره داخلی: 2615
شماره تلفن:
خانم دکتر آزیتا آسایش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2652
شماره تلفن:
خانم دکتر مریم یوسف زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2677
شماره تلفن:
آقای مهندس حسین مولوی
کارشناس
شماره داخلی: 2640
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه موسی زادگان
مدیرگروه
شماره داخلی: 2687
شماره تلفن:
آقای مهندس عباس سرشار زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2609
شماره تلفن: 64542609
خانم الهام جهانگیری
کارشناس
شماره داخلی: 2615
شماره تلفن: 64542615
آقای مهندس حسین ابراهیمی
مسئول امور پشتیبانی
شماره داخلی: 2688
شماره تلفن: 66493526
آقای دکتر هوشنگ نصرتی
هیات علمی
شماره داخلی: 2674
شماره تلفن: 64542674
آقای مهندس یوسف نوروزی
کارشناس
شماره داخلی: 2669
شماره تلفن:
آقای مهندس رضا کورانی
کارشناس
شماره داخلی: 2683
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید شیخ زاده نجار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2613
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید شیخ زاده نجار
مدیر گروه
شماره داخلی: 2613
شماره تلفن:
خانم نرگس محمودی
کارشناس
شماره داخلی: 2641
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدعلی توانایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2673
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین اعزاز شهابی
سرپرست کارآموزی
شماره داخلی: 2608
شماره تلفن: 64542608
آقای دکتر سید محمد حسینی ورکیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2637
شماره تلفن:
آقای دکتر سید محمد عترتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2651
شماره تلفن:
خانم مهندس عصمت مقدسیان
کارشناس
شماره داخلی: 2601
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اکبر قره آقاجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2616
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالحسین صادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2655
شماره تلفن:
آقای حمید علیجانی نرگسی
کمک کارشناس
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2629
شماره تلفن:
آقای دکتر هادی دبیریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2659
شماره تلفن:
آقای کوروش سیفی

شماره داخلی: 2679
شماره تلفن: 64542679
آقای دکتر مسعود لطیفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2636
شماره تلفن:
خانم مهندس طاهره معینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2603
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسین امیرشاهی
استاد مشاور
شماره داخلی: 2642
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسین امیرشاهی

شماره داخلی: 2642
شماره تلفن:
خانم مهندس کوثر ملکی نسب
کارشناس
شماره داخلی: 2602
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اکبر مرآتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5520
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2658
شماره تلفن:
آقای دکتر سید هژیر بهرامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2680
شماره تلفن:
آقای دکتر سید هژیر بهرامی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2680
شماره تلفن:
آقای مهندس سبحان نظری
کارشناس
شماره داخلی: 2610
شماره تلفن:
خانم مهندس اقدس سعادتدارآرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن:
آقای مهندس علی بهار ناصری
کارشناس
شماره داخلی: 2660
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین اعزاز شهابی
هیات علمی
شماره داخلی: 2608
شماره تلفن: 64542608
خانم دکتر تینا حریفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2638
شماره تلفن: 64542638
آقای دکتر مجید منتظر
آزمایشگاه تکمیل
شماره داخلی: 2623
شماره تلفن: 64542623
خانم مهندس عصمت مقدسیان

شماره داخلی: 2617
شماره تلفن: 64542617
خانم دکتر سمیه اکبری

شماره داخلی: 2681
شماره تلفن: 64542681
خانم دکتر سمیه اکبری

شماره داخلی: 2653
شماره تلفن: 64542653
خانم مهندس آزاده رادمنش

شماره داخلی: 2653
شماره تلفن: 64542653
آقای دکتر سید هژیر بهرامی

شماره داخلی: 2675
شماره تلفن: 64542675
آقای دکتر سید حسین امیرشاهی

شماره داخلی: 2676
شماره تلفن: 64542676
خانم دکتر مریم یوسف زاده

شماره داخلی: 2697
شماره تلفن: 64542697
آقای دکتر مجید منتظر

شماره داخلی: 2649
شماره تلفن: 64542649
آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی

شماره داخلی: 2649
شماره تلفن: 64542649
آقای دکتر محمد علی توانایی

شماره داخلی: 2678
شماره تلفن: 64542678
آقای دکتر نوید ربیعی

شماره داخلی: 2624
شماره تلفن: 64542624
آقای دکتر رسول فشارکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2670
شماره تلفن: 64542670
آقای دکتر سید ابوالفضل میردهقان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2605
شماره تلفن: 64542605
آقای دکتر نوید ربیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2625
شماره تلفن: 64542625

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها