دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر محمد شریفی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
خانم پریسا جلیلی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
آقای دکتر هادی مهدوی بصیر
معاون دانشکده
شماره داخلی: ۳۵۲۷-۳۵۳۵-۳۵۴۵
شماره تلفن: ۳۵۲۷-۳۵۳۵-۳۵۴۵
آقای دکتر محمد رضا اکبری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5137
شماره تلفن: 64545137
آقای دکتر یوسف رفیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5183
شماره تلفن: 64545183
آقای دکتر محمد شریفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5181
شماره تلفن: 64545181
آقای دکتر یوسف رفیعی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5183
شماره تلفن: 64545183
آقای دکتر محمدرضا خرسند موقر
هیأت علمی
شماره داخلی: 5133
شماره تلفن: 64545133
آقای دکتر محمدجواد عامری شهرابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5128
شماره تلفن: 64545128
آقای دکتر عبدالرحیم جواهریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5131
شماره تلفن: 64545131
آقای دکتر احسان خامه چی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5154
شماره تلفن: 64545154
آقای دکتر احمدرضا ربانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5134
شماره تلفن: 64545134
آقای دکتر جلال فهیم پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5144
شماره تلفن: 64545144
آقای دکتر محمد احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5182
شماره تلفن: 64545182
آقای دکتر محمد رضا اکبری
مدیر گروه
شماره داخلی: 5137
شماره تلفن: 64545137
آقای دکتر محسن ده ودار
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی نفت
شماره داخلی: 5152
شماره تلفن: 64545152
آقای مهندس محمد پورصالحی
کارشناس
شماره داخلی: 5135
شماره تلفن: 64545135
خانم مهندس خاطره مقتدر
کارشناس
شماره داخلی: 5146
شماره تلفن: 64545146
آقای مهندس مهدی رحمانی
کارشناس
شماره داخلی: 5175
شماره تلفن: 64545175
آقای محمد کوه خیل
کارشناس
شماره داخلی: 5148
شماره تلفن: 64545148
خانم لیلا ارم
کارشناس
شماره داخلی: 5126
شماره تلفن: 64545126
آقای محمد حسین درفشی
کارشناس
شماره داخلی: 5151
شماره تلفن: 64545151
آقای سید مجتبی موسویان
حسابدار
شماره داخلی: ۵۱۶۴
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۱۶۴
آقای علیرضا متقی
کارشناس
شماره داخلی: 5150
شماره تلفن: 64545150
آقای مرتضی عالی
کارشناس
شماره داخلی: 5146
شماره تلفن: 64545146
آقای محمد موسیوند

شماره داخلی: 5169
شماره تلفن: 64545169

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها