دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر مجید عبدوس
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5780-5804
شماره تلفن: 66417286
خانم اعظم غلامی
کارشناس
شماره داخلی: 5780 – 5781
شماره تلفن:
آقای دکتر زاهد احمدی
معاون دانشکده
شماره داخلی: 5777
شماره تلفن: 64545777
خانم دکتر الهه کوثری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5802
شماره تلفن: 64545802
خانم دکتر لیلا ناجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5807
شماره تلفن: 64545807
آقای دکتر محمد حسن موسی زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5801
شماره تلفن: 64545801
خانم دکتر سعیده سرآبادانی تفرشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5892
شماره تلفن: 64545892
خانم دکتر زهرا شریعتی نیا
هیأت علمی
شماره داخلی: 5810
شماره تلفن: 64545810
آقای دکتر زاهد احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5777
شماره تلفن: 64545777
آقای دکتر حسین سالار آملی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5891
شماره تلفن: 64545891
آقای دکتر مهران جوانبخت
هیأت علمی
شماره داخلی: 5806
شماره تلفن: 64545806
آقای دکتر حسن حسینی منفرد
هیات علمی
شماره داخلی: 5775
شماره تلفن: 64545775
آقای دکتر مجید عبدوس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5780-5804
شماره تلفن: 66417286
خانم دکتر زهرا شریعتی نیا
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5785
شماره تلفن: 64545785
خانم مهندس شهبا تمهیدی
کارشناس
شماره داخلی: 5805
شماره تلفن: 64545805
آقای مهندس امیر احمدی آشتیانی
مسئول امور پشتیبانی دانشکده شیمی
شماره داخلی: 5808
شماره تلفن: 64545808
خانم دکتر الهه کوثری
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5783
شماره تلفن: 64545783
خانم مهندس لیلا ریاحی
کارشناس
شماره داخلی: 5788
شماره تلفن: 64545788
خانم دکتر لیلا ناجی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5779
شماره تلفن: 64545779
آقای دکتر زاهد احمدی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5775
شماره تلفن: 64545775
آقای دکتر حسین سالار آملی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5891
شماره تلفن: 64545891
آقای دکتر مهران جوانبخت
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5778
شماره تلفن: 64545778
آقای دکتر سید محمود رضایی درویشی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5786
شماره تلفن: 64545786
آقای دکتر محمد حسن موسی زاده
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5774
شماره تلفن: 64545774
آقای دکتر مجید عبدوس
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5889
شماره تلفن: 64545889
خانم مهندس معصومه فلاحی
کارشناس
شماره داخلی: 2919
شماره تلفن: 64542919
خانم مهندس زهره امامی زاده
کارشناس
شماره داخلی: 5890
شماره تلفن: 64545890
خانم دکتر سعیده سرآبادانی تفرشی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: ۶۴۵۴۵۸۹۲
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۹۲

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها