دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- جناب آقای دکتر حبیبیان
انجمنهای حرفه ای علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

انجمن های علمی و حرفه ای

۱۳۹۲: عضو گروه حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور

۱۳۹۱ تا کنون: عضو کارگروه برنامه ریزی حمل و نقل معاونت حمل و نقل و ترافیک تهران شهرداری تهران

۱۳۹۱: عضو کمیته فنی شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

۱۳۹۱: عضو تیم نظارت مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد، کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱: عضو تیم راهبری مطالعات جامع حمل و نقل مجموعه شهری قزوین، کارفرما: شهرداری قزوین

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2667.2750.fa.html
برگشت به اصل مطلب