دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- آب و محیط زیست
اطلاعات تماس اعضای گروه آب و محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مدیر گروه آب و محیط زیست دکتر مهدی احمدی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۰
ایمیل:
mehdi.ahmadiaut.ac.ir


 

 
 


دکتر سید جمشید موسوی
مرتبه علمی: استاد
تلفن:۶۴۵۴۳۰۱۴

ایمیل:  jmosaviaut.ac.ir            
             دکتر سید محمدرضا علوی مقدم
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۸
ایمیل: 
alaviaut.ac.ir                        
 
دکتر مرتضی کلاهدوزان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۳
ایمیل:
mklhdzanaut.ac.irدکتر امیررضا زراتی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۲
ایمیل: zarratiaut.ac.ir                                  دکتر بابک خورسندی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۸
ایمیل:b.khorsandiaut.ac.ir


دکتر تقی عبادی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۱

ایمیل: tebadiaut.ac.ir
  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.1217.2093.fa
برگشت به اصل مطلب