دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- آب و محیط زیست
اطلاعات تماس اعضای گروه آب و محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مدیر گروه آب و محیط زیست


دکتر تقی عبادی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۱
 ایمیل: tebadiaut.ac.ir


 

 

دکتر سید جمشید موسوی
مرتبه علمی: استاد
تلفن:۶۴۵۴۳۰۱۴

ایمیل:  jmosaviaut.ac.ir            


             دکتر سید محمدرضا علوی مقدم
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۸
ایمیل: 
alaviaut.ac.ir                        
 


دکتر احمد طاهر شمسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۳
ایمیل: tshamsiaut.ac.ir 

دکتر امیررضا زراتی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۲
ایمیل: zarratiaut.ac.ir                                  


دکتر مرتضی کلاهدوزان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۳
ایمیل:
mklhdzanaut.ac.irدکتر رضا مکنون
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۸
ایمیل:maknoonaut.ac.ir


 


دکتر مهدی احمدی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۰
ایمیل:
mehdi.ahmadiaut.ac.irدکتر بابک خورسندی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۸
ایمیل:b.khorsandiaut.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.1217.2093.fa
برگشت به اصل مطلب