دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- راه و ترابری
اطلاعات تماس اعضای گروه راه و ترابری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مدیر گروه راه و ترابری

دکتر فریدون مقدس نژاد
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۴
ایمیل: moghadasaut.ac.ir 


دکتر علی خدایی
مرتبه علمی: استاد                    
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۶
ایمیلkhodaiiaut.ac.irدکتر سید محمود مصباح نمینی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۲
ایمیل: mmesbahaut.ac.ir 


دکتر میقات حبیبیان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۲
ایمیل: habibianaut.ac.ir


صفحه شخصیدکتر امیر گلرو
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۸
ایمیل:agolrooaut.ac.ir

 دکتر پوریا حاجی‌کریمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۱
ایمیل: phajikarimiaut.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.1218.2094.fa.html
برگشت به اصل مطلب