دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ژئوتکنیک
اطلاعات تماس اعضای گروه ژئوتکنیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مدیر گروه ژئوتکنیک

دکتر عباس سروش
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۹
ایمیل: soroushaut.ac.ir
  

دکتر احمد فهیمی‌فر
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۱
ایمیل: fahimaut.ac.ir


دکتر سید محمدرضا امام
 مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۰
ایمیل: rimamaut.ac.irدکتر سید مجدالدین میرمحمدحسینی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۸
ایمیل: smmirhosaut.ac.irدکتر ابوالفضل اسلامی
مرتبه علمی: استاد                   
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۷
ایمیل: 
afeslamiaut.ac.ir


 
 
دکتر سید محمد فتاحی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۴۴
ایمیل: fattahi.m.saut.ac.ir 

دکتر کاظم فخاریان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۳
ایمیل: kfakhariaut.ac.ir


 
 


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.1219.2106.fa.html
برگشت به اصل مطلب