دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- سازه و زلزله
اطلاعات تماس اعضای گروه سازه و زلزله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مدیر گروه سازه و زلزلهدکتر علی‌رضا رهائی
مرتبه علمی: استاد                   
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۳
ایمیل: 
rahaiaut.ac.ir


 دکتر محمدزمان کبیر
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۲
ایمیل: mzkabiraut.ac.ir

دکتر وحید لطفی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۷
ایمیل:vahlotfiaut.ac.ir
 دکتر محسن تهرانی زاده حقیقی فر
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۰
ایمیل:  dtehzyahoo.com
tehranizadehaut.ac.ir


دکتر علیرضا صادقی راد
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۰
ایمیل: sadeghiradaut.ac.ir   


 

 دکتر فرامرز خوشنودیان
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۹
ایمیل: khoshnudaut.ac.ir
دکتر تورج تقی‌خانی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۶
ایمیل: ttaghikhanyaut.ac.ir


 


دکتر مهدی بنازاده
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۹
ایمیل: mbanazadehaut.ac.ir

دکتر سعید عرفانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۶
ایمیل: sderfaniaut.ac.ir                     


 


دکتر سیامک  ایپکچی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۷
ایمیل: epackachisaut.ac.ir

دکتر پیام طهرانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۰
ایمیل: payam.tehraniaut.ac.ir


 
              
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.1220.2107.fa
برگشت به اصل مطلب