دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- مهندسی و مدیریت ساخت
اطلاعات تماس اعضای گروه مهندسی و مدیریت ساخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مدیر گروه مهندسی و مدیریت ساخت


دکتر فرامرز مودی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۲
ایمیل:  fmoodiaut.ac.ir 

شادروان دکتر علی‌اکبر رمضانیان‌پور
مرتبه علمی: استاد                   
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۷
ایمیل: 
aaramceaut.ac.ir


دکتر محمدحسن سبط
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۶
ایمیل: : sebtaut.ac.ir


 


دکتر عبدالله اردشیر
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۵
ایمیل: ardeshir۵۳yahoo.com


دکتر اقبال شاکری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۵
ایمیل: eshakeriaut.ac.ir                           


 


دکتر وحید شاه‌حسینی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۸
ایمیل: shahhosseiniaut.ac.irدکتر حسین کریمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۷
ایمیل:  
hossein.karimiaut.ac.ir 
 


دکتر بهروز بهنام
مرتبه علمی: دانشیار 
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۵
ایمیل:  b.behnamaut.ac.ir  

دکتر ربیع منتصر کوهساری
مرتبه علمی: استادیار (بازنشسته)
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۴
ایمیل: memaranaut.ac.ir


 


مهندس حافظه شکرانی
مرتبه علمی: مربی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۵
ایمیل: shokraniaut.ac.ir                       


مهندس منصور پیدایش
مرتبه علمی: مربی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۰
ایمیل: peydyeshaut.ac.ir


دکتر محمدتقی بانکی
مرتبه علمی: استادیار (بازنشسته) 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.1221.2119.fa
برگشت به اصل مطلب