دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- مهندسی و مدیریت ساخت
اطلاعات تماس اعضای گروه مهندسی و مدیریت ساخت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مدیر گروه مهندسی و مدیریت ساخت


دکتر فرامرز مودی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۲
ایمیل:  fmoodiaut.ac.ir


 

شادروان مرحوم دکتر علی‌اکبر رمضانیان‌پور (عضو افتخاری)
مرتبه علمی: استاد                   
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۷
ایمیل: 
aaramceaut.ac.ir

دکتر محمدحسن سبط
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۶
ایمیل: : sebtaut.ac.ir


 دکتر بهروز بهنام
مرتبه علمی: دانشیار 
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۵
ایمیل:  b.behnamaut.ac.ir  دکتر اقبال شاکری
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۵
ایمیل: eshakeriaut.ac.ir                           


 


دکتر وحید شاه‌حسینی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۸
ایمیل: shahhosseiniaut.ac.irدکتر حسین کریمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۷
ایمیل:  
hossein.karimiaut.ac.ir 
 
 


             
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.1221.2119.fa.html
برگشت به اصل مطلب