دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن
مرکز تحقیقات بتن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن

زنده یاد دکتر علی اکبر رمضانیان‌پور
رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن
ایمیل:  aaramceaut.ac.ir          
رزومه


 

دکتر فرامرز مودی
مدیر گروه پژوهشی دوام بتن
ایمیل:   fmoodiaut.ac.ir                       
رزومه
احمد امیر مرادی
تکنسین مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن
ایمیل: Ahmad.۴۰۳۰.amgmail.com


تلـفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۴

آدرس: ساختمان شماره دو، طبقه اول، مرکز تحقیقات بتن تکنولوژی و دوام بتن
 
 


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.1881.1390.fa
برگشت به اصل مطلب