دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- کارکنان دانشکده
اطلاعات تماس اعضای کارکنان دانشکده عمران و محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 


خانم طاهره هاشم
مسئول دفتر دانشکده                
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۰
ایمیل: 


 


خانم زهره اسداللهی
کارشناس خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۸
ایمیل:z.asadolahiaut.ac.ir


 


خانم زهره عبدالعلی
کارشناس خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۷
ایمیل: z_abdolaliaut.ac.ir


 


خانم فاطمه عبداللهی
کارشناس پژوهشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۰
 ایمیل: f.abdollahiaut.ac.ir 

 

خانم کتایون خیرآبادی
کارشناس خدمات آموزشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۳
ایمیل: 
k.kheirabadiaut.ac.ir 


 


خانم مهندس فتانه پور امیرارسلانی
کارشناس خدمات آموزشی، کارشناسی

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۵
ایمیل: 
farsalaniaut.ac.ir


 


آقای حسن بارانی زاده
سرپرست مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی عمران
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۳
ایمیل: 
h.barani۲۲aut.ac.ir 


آقای مهندس محمد صادق خالقی مقدم
کارشناس آموزشی - آزمایشگاه مکانیک خاک
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۲
ایمیل: 
mskhaleghimaut.ac.ir


 


آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده
کارشناس آزمایشگاه 
بتن و مصالح ساختمانی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۴
ایمیل: 
hassan_pirniazadehyahoo.com 


 


آقای مهندس شهرام نیکوکار
کارشناس آموزشی - آزمایشگاه سازه
سرپرست کارگاه نقشه برداری

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۴
ایمیل: 
shnikuokaraut.ac.ir 


 


آقای دکتر نعمت الله بخشی
کارشناس آموزشی - سرپرست آزمایشگاه 
بتن و مصالح ساختمانی، سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۵
ایمیل: 
nbakhshiaut.ac.ir 


 


آقای وحید عبدی
تکنسین آزمایشگاه 
هیدرولیک
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۲
ایمیل: 
v.abdiaut.ac.ir    


 


آقای حسین یوسفی
کارپرداز

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۰


 


آقای دکتر داود اکبری مهر
کارشناس  آموزشی - آزمایشگاه 
دینامیک خاک و آزمایشگاه مکانیک سنگ
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۲
ایمیل: 
akbarimehraut.ac.ir


 آقای محمدسعید قاسمی
کارشناس‌ مرکز کامپیوتر(شبکه) و وبسایت دانشکده
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۳
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۶


  


آقای مهندس شهرام افشار راد
کارشناس آموزشی - آزمایشگاه روسازی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۰


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2086.9823.fa.html
برگشت به اصل مطلب