دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- کارشناسی ارشد
برنامه هفتگی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
لطفا برنامه هفتگی را در پرتال آموزشی مشاهده نمایید. برنامه موجود قابل استناد نمی باشد و امکان دارد در زمان انتخاب واحد یا حذف و اضافه تغییر پیدا کند و تغییرات اینجا لحاظ نشود.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.2095.1844.fa
برگشت به اصل مطلب