دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- جناب آقای دکتر حبیبیان
دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

دانشجویان

دانشجویان دکترا:

یاسر حاتم زاده: مدلسازی تمایل به پیاده روی شهروندان در سفرهای روزانه، بهمن 1397

امین معین الدینی: مدلسازی همزمان مقبولیت و کارآیی سیاستهای مدیریت تقاضای حمل و نقل، در فرآیند انجام 

محمدمهدی مقدم نیا: در فرآیند تنظیم پروپوزال

شهاب دبیری نژاد: در فرآیند تنظیم پروپوزال

سارا موقر حور: در فرآیند تنظیم پروپوزال

 دانشجویان کارشناسی ارشد:

زهره آواز: بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی در کلانشهر تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، آذر 1389  

پریسا حق شناس: اولویت بندی مسیرهای دارای قابلیت دوچرخه سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار (محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری شیراز)، شهریور 1392 

عطیه عسگری: ساخت مدل مطلوبیت استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه، شهریور1392 

محسن شاه نظری: ارزیابی سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل در محدوده مرکزی شهر اصفهان، دی 1392

محمدامین ایوانی: بررسی سیاست قیمت گذاری ورود به محدوده مرکزی شهر اصفهان، دی 1392 

مهدی مرادی: ارایه مدل بررسی سیاست های بهبود شرایط پیاده روی بر مطلوبیت مسافت پیاده روی از پارکینگ تا مقصد نهایی، مهر 1393

ایمان مهدی نیا: ارائه روش ارزیابی میزان پایداری در حمل و نقل شهری، بهمن 1393 

سهراب نیازی: مدلسازی اثر ناهمگنی استفاده کنندگان از سواری شخصی در تغییر وسیله نقلیه سفرهای روزانه، مرداد 1394

معین خالویی: مدلسازی نقش پیچیدگی زنجیره سفر در مدیریت تقاضای حمل ونقل شهری، مهر 1394

 محمد نیرومند: تعیین محدوده اعمال سیاست محدودیت تردد در مرکز شهر اصفهان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، بهمن 1394

آرین حسین زاده: ارائه مدل ارزیابی قابلیت پیاده روی ناحیه ای در حمل و نقل شهری، بهمن 1394

سمیرا دیباج: مدلسازی رفتار انتخاب وسیله نقلیه در سفرهای تحصیلی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن همراه، اسفند 1394

احسان ابراهیمیان: مدلسازی اثر ترکیبی سیاست های بهبود سیستم حمل و نقل همگانی و قیمت گذاری ورود وسائل نقلیه شخصی به محدوده مرکزی شهر اصفهان،فروردین 1395

داوود نورافزا: مدل سازی رابطه ی صنعت حمل و نقل هوایی با توریسم بین الملل (مطالعه موردی : فرودگاه امام خمینی)، بهمن 1394

قاسم آشتی جو: مدلسازی اثر سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل بر میزان پیاده روی استفاده کنندگان از سواری شخصی، خرداد 1395

بهادر پارسا: شناسایی عوامل موثر بر رفتار استفاده از موتورسیکلت در سفرهای روزانه شهری، بهمن 1395

المیرا برجیسیان: مدلسازی اثر قابلیت پیاده روی ناحیه ای بر انتخاب گزینه پیاده روی در سفرهای روزانه شهری، بهمن 1395

احمدرضا سعیدی حسینی: مدلسازی عوامل موثر بر مدت زمان پیاده روی در سفرهای شهری، آذر 1395

آرشام بختیاری: مدل سازی عوامل موثر بر پندارهای زیست محیطی شاغلین استفاده کننده از موتورسیکلت در شهر تهران، بهمن 1396

مجتبی حاجعلی فرد: مدل سازی رفتار پیاده روی شهروندان در سفرهای شغلی مبتنی بر پندارهای مرتبط با پیاده روی آنها (مطالعه موردی شهر رشت)، شهریور 1397 

یاشار جاوید: مدل‌سازی عوامل موثر بر مسافت پیاده‌روی درک‌شده و اثر آن بر پیاده‌روی شاغلین در شهر رشت، تیر 1397 

امیرعلی سلطان پور: شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر بر رضایت مسافران در متروی تهران، بهمن 1396

کمال خانعلی: مدل سازی اثر پندارهای مرتبط با ایمنی بر رفتار استفاده از موتورسیکلت در مرکز شهر تهران، مهر 1397     

ملیحه شجاعی زاده: ارائه مدل بررسی سیاست های محدودیت استفاده از موتورسیکلت در محدوده مرکزی شهر تهران، مهر 1397 

علی عسکری: مدلسازی عوامل موثر بر پیاده مداری در شبکه معابر شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)، تیر 1398

مینا صحرایی: ارزیابی شاخص های رضایت مشتری در اتوبوس تندرو شهری، اسفند 1397

محمد هلاکو: شناسایی و برآورد شاخص‌های رضایت مشتری در تاکسی، دی 1397

رضا امین: مدلسازی اثر ویژگی های خیابان بر تواتر و مدت زمان پیاده روی در سفرهای شهری، در فرآیند انجام

نازنین قاسمی: ارائه مدل انتخاب پیاده رو توسط عابرین پیاده در معابر شهری، در فرآیند انجام

تارا سعیدی: تحلیل رضایت مسافران در اتوبوس تندرو شهری با استفاده از برنامه کاربردی تلفن همراه، در فرآیند انجام

علی فرزانه موحد: ارزیابی سیاست‌های مؤثر بر انتخاب الگوی پیاده‌مدار تورهای کاری روزانه، در فرآیند انجام

مجید اسدی: مدل‌سازی و ارزیابی مقبولیت سیاست‌های ترکیبی مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل، در فرآیند انجام

مهدی بابای خراسانی: استنتاج رفتار انتخاب شیوه ی حمل و نقل همگانی از پرسشنامه رضایت مشتری، در فرآیند انجا

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2667.2751.fa.html
برگشت به اصل مطلب