دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اساتید متوفی (چند سال گذشته)
اساتید متوفی در چند سال گذشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/18 | 
شادروان مرحوم دکتر
سید عبدالعظیم امیرشاه کرمی
شادروان مرحوم دکتر اسماعیل افلاکی شادروان مرحوم دکتر علی اکبر
رمضانیان پور
شادروان مرحوم مهندس
محسن مشرفی
شادروان مرحومه خانم مهندس ایران ام 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.5359.13281.fa
برگشت به اصل مطلب