دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار و رویدادها
دعوت به حضور در هشتمین رویداد AUT TALK

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.730.13607.fa.html
برگشت به اصل مطلب