دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار
برگزاری نوزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست جلسه شورای واحد دانش آموختگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 
نوزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ بیست و هفتم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت با حضور اعضاء جدید واحد دانش آموختگان دانشکده عمران تشکیل گردید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.806.915.fa
برگشت به اصل مطلب