دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- نمودار سازمانی
نمودار سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
ریاست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست


دکتر سید جمشید موسوی
رئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
ایمیل:  jmosaviaut.ac.ir    


 


طاهره هاشم
مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

 

معاونت مالی و اداریحسن بارانی زاده
مدیریت امور پشتیبانی دانشکده مهندسی عمران
 

حسین یوسفی
کارپرداز

        

معاونت پژوهشی، تحصیلات تکمیلی وبین الملل

دکتر بهروز بهنام
معاونت پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل
ایمیل: b.behnamaut.ac.ir                                      


 


زهره اسداللهی
کارشناس آموزشی (دانشجویان کارشناسی ارشد)

ایمیل: z.asadolahiaut.ac.ir        
زهره عبدالعلی
کارشناس آموزشی (دانشجویان دکتری)

ایمیل: z_abdolaliaut.ac.ir            

 

فاطمه عبداللهی
کارشناس پژوهشی

 ایمیل: f.abdollahiaut.ac.ir                              


 

معاونت آموزشی

دکتر سید محمود مصباح نمینی
معاونت آموزشی
ایمیل:mmesbahaut.ac.ir                               

 


فتانه پور امیر ارسلانی
کارشناس آموزشی (دانشجویان کارشناسی)
ایمیل: farsalaniaut.ac.ir  

 
 
 

امور استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشجویی

دکتر پیام طهرانی
مدیر امور استعدادهای درخشان و مسئول المپیادهای دانشجویی
ایمیل: payam.tehraniaut.ac.ir   

رزومه

 
مسئول کارآموزی

دکتر سید محمود مصباح نمینی
مسئول کارآموزی
 ایمیل: mmesbahaut.ac.ir

رزومه
 
مسئول هماهنگی آزمایشگاه‌ها

دکتر نعمت اله بخشی
مسئول هماهنگی آزمایشگاه‌ها
ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir     
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.865.2420.fa
برگشت به اصل مطلب