فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
358
بررسی فعالیت پوزولانهای ایران
علی اکبر رمضانیانپور,اسدا... قاضی‌مرادی
1371
ایران
تألیف
359
توصیه ها و پیشنهادهای پایایی بتن در سواحل و جزایر جنوبی کشور
علی اکبر رمضانیانپور,طیبه پرهیزکار,پرویز قدوسی,علیرضا پورخورشیدی
1371
ایران
تألیف
360
حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح
علی اکبر رمضانیانپور,فضل الله جهانگرد
1371
ایران
تألیف
361
بررسی و مطالعه برای تدوین روش مناسب عیار سیمان در بتن های سخت شده
علی اکبر رمضانیانپور,فاطمه جعفرپور
1371
ایران
تألیف
362
Evaluation of pozzolans of iran
علی اکبر رمضانیانپور,امیر قاضی مرادی
1370
ایران
تألیف
363
Cathodic protection of reinforced concrete structures
علی اکبر رمضانیانپور,فضل الله جهانگرد
1370
ایران
تألیف
364
Recommendation for the durability of concrete in southern coasts and silands of Iran
علی اکبر رمضانیانپور
1370
ایران
تألیف
365
اجزای محدود برای تحلیل سازه ای f‏inite elements for structural analysis weaver and johnston
شاهپور طاحونی
1370
ایران
ترجمه
366
بتن و اجرای آن
علی اکبر رمضانیانپور,هوشدار تهرانی,پرویز قدوسی
1370
ایران
ترجمه
367
تکنولوژی بتن
علی اکبر رمضانیانپور,محمد رضا شاه نظری
1370
ایران
ترجمه
368
تکنولوژی بتن
علی اکبر رمضانیانپور,محمد رضا شاه نظری
1369
ایران
ترجمه
369
Man on the job
علی اکبر رمضانیانپور,پرویز قدوسی,محمدحسین تهرانی
1369
ایران
ترجمه
370
طراحی پل (جلد ۱و۲)
شاهپور طاحونی
1369
ایران
تألیف
371
تکنولوژی بتن در هوای سرد و یخبندان
علی اکبر رمضانیانپور,محمد رضا شاه نظری
1368
ایران
تألیف
372
Concrete technology, cold weather concreting
علی اکبر رمضانیانپور
1368
ایران
ترجمه
373
طراحی سازه های بتن مسلح-جلد دوم
شاهپور طاحونی
1368
ایران
تألیف
374
طرح اختلاط بتن
علی اکبر رمضانیانپور
1367
ایران
تألیف
375
Concrete mix design
علی اکبر رمضانیانپور
1366
ایران
ترجمه
376
طراحی سازه های بتن مسلح-جلد اول
شاهپور طاحونی
1366
ایران
تألیف
377
طراحی سازه های فولادی
شاهپور طاحونی
1366
ایران
تألیف
378
تحلیل سازه ها
محمدرضا اخوان لیل آبادی,شاهپور طاحونی
1365
ایران
تألیف
379
اتصالات در سازه های فولادی
شاهپور طاحونی
1363
ایران
تألیف
380
طرح پل
علیرضا رهائی
1363
ایران
تألیف
381
مقاومت مصالح
شاهپور طاحونی
1362
ایران
تألیف
382
طراحی سازه های فولادی با اتصالات جوشی
شاهپور طاحونی
1358
ایران
ترجمه