فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
51
قیر و مواد قیری- قیر خالص طبقه بندی شده بر اساس درجه نفوذ- ویژگی ها
فریدون مقدس نژاد
1395
ایران
تدوین
52
مدل های عددی آب های کم عمق و کاربرد آنها در مهندسی رودخانه و سواحل
محمدرضا هادیان,امیررضا زراتی
1395
ایران
تألیف
53
مدیریت سیستم جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهری
عبداله اردشیر,کوروش بهزادیان
1395
ایران
تصنیف
54
Post-Earthquake Fire Analysis in Urban Structures: Risk Management Strategies
بهروز بهنام
1395
United States
تألیف
55
مدل سازی کیفیت آب در رودخانه ها و بسترهای آبی
تقی عبادی,امیرحسین محمدی,ارش علی اصغر
1395
ایران
ترجمه
56
سامانه مدیریت و کنترل هوشمند خرابی پل
وحید شاه حسینی ,علی اکبر رمضانیانپور
1395
ایران
تألیف
57
روسازی بتنی (مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری)
فریدون مقدس نژاد,سیدیاشار بهشتی شیرازی
1395
ایران
تألیف
58
Trends in Asian Water Environmental Science and Technology
سید ابراهیم نزل آبادی,سیدمحمدرضا علوی مقدم
1395
Switzerland
تألیف یک فصل کتاب
59
آبهای زیرزمینی پیشرفته
احمد طاهرشمسی,فرهاد هوشیاری پور
1395
ایران
ترجمه
60
مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها) خواص، دوام و توسعه پایدار
علی اکبر رمضانیانپور
1395
ایران
تصنیف
61
Modeling and Simulation Techniques in Structural Engineering
بهروز بهنام
1395
United States
تألیف یک فصل کتاب
62
مفاهیم و مبانی طراحی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
سیدمحمدرضا علوی مقدم,شبنم صدری مقدم
1395
ایران
تألیف
63
Meta heuristics and Optimization in Civil Engineering
فریدون مقدس نژاد,اشکان اللهیاری,حمزه ذاکری
1395
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
64
ضابطه ساخت جداول بتنی
طیبه پرهیزکار,محسن تدین,منصور حکیمی,جاوید خطیبی,فریدون رضایی,علی اکبر رمضانیانپور,امیرمازیار رئیس قاسمی,محمد شکرچی زاده,هرمز فامیلی,محمدحس
1394
ایران
تدوین
65
قیر و مواد قیری- قیر برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده بر اساس عملکرد- ویژگی ها
فریدون مقدس نژاد
1394
ایران
تدوین
66
هندبوک سیمان های جدید و خاص
علی تدین,احمد گلبهاری,زهرا احمدی علیایی,علی اکبر رمضانیانپور
1394
ایران
ترجمه
67
بتن در محیط دریایی
علی اکبر رمضانیانپور,منصور پیدایش
1394
ایران
تألیف
68
رفتارلرزه ای خاک ها ( دینامیک خاک)
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,حسن سقایی
1394
ایران
ترجمه
69
ویژگی زلزله های حوزه نزدیک و تأثیر آن بر طیف های پاسخ و طرح
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
1394
ایران
تألیف
70
دینامیک سازه ها و کاربرد آن در مهندسی زلزله
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
1394
ایران
تألیف
71
ارتعاشات تصادفی و کاربرد آن در مباحث مهندسی زلزله
محسن تهرانی زاده حقیقی فر,محمد صافی
1394
ایران
تألیف
72
ژئوتکنیک دریایی
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,محسن امدادی فرد
1394
ایران
تألیف
73
تحلیلی هزینه های چرخه عمر در مهندسی راه آهن از دیدگاه مدیریت نگهداری و تعمیر
مسعود فتحعلی,جبار علی ذاکری,فریدون مقدس نژاد
1394
ایران
تألیف
74
تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر باد و زلزله
فرزاد حاتمی برق
1394
ایران
تألیف
75
بارگذاری و تحلیل سازه
فرزاد حاتمی برق
1394
ایران
تألیف