فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3726
استراژی ملی توسعه پایدار
رضا مکنون
سمینار علمی توسعه پایدار و محیط زیست
داخلی
1375/8/29
3727
Mathematical modelling of groundwater quality ...
عبداله اردشیر,احمد طاهرشمسی
چهارمین کنفرانس آلودگی آب
بین‌المللی
1375/8/11
3728
Toe bearing capacity of piles from cone penetration test (CPT) data
ابوالفضل اسلامی,
CPT ’95
بین‌المللی
1375/7/13
3729
ارزیابی کلی از وضعیت آب شستگی پایه پل ها در کشور
احمد طاهرشمسی,پدرام سوداگر
دومین کنفرانس بین المللی پل
بین‌المللی
1375/6/19
3730
Treatment of food industries wastewater by using sequencing Batch Reactor (SBR)
سیدمحمدرضا علوی مقدم,حسین گنجی‌دوست,علی ترابیان
First IAWQ specialized Conference on Sequencing Batch Reactor
بین‌المللی
1375/5/30
3731
Liquefaction flowslides in loose granular soils
سید محمدرضا امام
Conference on Civil Engineering by Iranian Students in Cananda
بین‌المللی
1375/4/29
3732
Geogrid reinforcement of pavements
فریدون مقدس نژاد
The 7th Australia-New Zealand Conference on Geomechanics
بین‌المللی
1375/4/11
3733
Seismic Analysis of Cylindrical Liquid Storage Tank
اردشیر دیلمی,محمدرضا صراف زاده
Eleventh World Conference on Earthquake Engineering (11WCEE)
بین‌المللی
1375/4/3
3734
high quality speech coding using the kalman estimaton
حسن طاهری قزوینی,محمد ترابی
4th iscs 96
بین‌المللی
1375/1/1
3735
بهینه سازی کدینگ پیشگویی تطبیقی(APC) با استفاده از شکل دهی طیف نویز و کوانتیزاسیون برداری
حسن طاهری قزوینی,محمد ترابی
ICEE96
داخلی
1375/1/1
3736
پیش بینی آب شستگی در اثر جت‌های ریزشی قائم
امیررضا زراتی,علی دائمی امانیان
چهارمین کنفرانس بین الملی مهندسی عمران
داخلی
1375/1/1
3737
تدوین روش مناسب تعیین عیار سیمان در بتن سخت شده
علی اکبر رمضانیانپور,فاطمه جعفرپور
دومین کنفرانس بین المللی سیمان
بین‌المللی
1375/1/1
3738
خرابی پلها و توصیه‌های پیشگیری آنها
علی اکبر رمضانیانپور
دومین کنفرانس بین المللی پل
بین‌المللی
1375/1/1
3739
عملکرد بتن‌‌های ساخته شده از سیمانهای پوزولانی و آینده آنها
علی اکبر رمضانیانپور
دومین کنفرانس بین المللی سیمان
بین‌المللی
1375/1/1
3740
مدل ریاضی توسعه لایه مرزی برروی تند آب
امیررضا زراتی
چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
داخلی
1375/1/1
3741
نفوذ یون کلرید و خرابی سازه‌های بتنی بندری در جنوب کشور
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
دومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
بین‌المللی
1375/1/1
3742
نقش خواص بتن جدید در کارهای تعمیراتی بتن‌های تخریب شده
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
دومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
بین‌المللی
1375/1/1
3743
آلودگی آب زیرزمینی تهران
احمد طاهرشمسی,عبداله اردشیر
چهارمین کنفرانس آلودگی آب
بین‌المللی
1374/12/11
3744
Khorasan’s groundwater quality survey and hardness reduction by “Teras” powder
مسعود قاضی,حسین گنجی‌دوست,سیدمحمدرضا علوی مقدم
3rd conference on Environmental planning and Management
بین‌المللی
1374/12/10
3745
اهمیت برنامه های توسعه پایدار
رضا مکنون
سمینار کشوری بهداشت محیط کار
داخلی
1374/12/8
3746
Efficiency of Sequential Batch Reactor (SBR) in the Treatment of Food industries Wastewater
حسین گنجی‌دوست,احمد بادکوبه,رامیز نامور گلیان,سیدمحمدرضا علوی مقدم
international Workshop on Chemical Safety Research (IWCSR)
بین‌المللی
1374/11/9
3747
Mathematical and experimental modeling of gas fride couple kiln
محمدعلی صدیقی,مجید صفاراول
4th annual conference of iranian society of mechanical engineering
داخلی
1374/10/11
3748
effect of seismic isolation systems on dynamic behavior of bridges under earthquake loading
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
یازدهمین کنفرانس بین المللی زلزله
بین‌المللی
1374/10/11
3749
Effect of strain rate on rock joint deformation
احمد فهیمی فر
هفتمین کنفرانس ژئومکانیک
بین‌المللی
1374/10/11
3750
An investigation on lareral displacement of concrete structures under earthquake using nonlinear models
علیرضا رهائی
EASEC-6
بین‌المللی
1374/10/11