فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3726
Etching of PET Filaments by Amines
محسن مختاری ,محمد حقیقت کیش
International Seminar of Polymer Science and Technology
بین‌المللی
1373/2/12
3727
Effect of soil properties on structural elements under earthquake loading
محسن تهرانی زاده حقیقی فر,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
دومین کنفرانس بین المللی سازه های مقاوم در برابر زلزله
بین‌المللی
1373/1/12
3728
Sliding bace isolation system for unneinforcord Building
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
 پیشرفتهای جدید در ژئوتکنیک لرزه ای و دینامیک خاک ۷۳
بین‌المللی
1373/1/1
3729
the soil structure interaction during earthquake loadings
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
کنفرانس بین المللی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله
بین‌المللی
1373/1/1
3730
the amplification of seismic waves in tehran
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
کنفرانس بین المللی پیشرفتهای جدید در ژئوتکنیک لرزه‌ای و دینامیک خاک
بین‌المللی
1373/1/1
3731
خواص مکانیکی بتن های ساخته شده با پوزولانهای کرمان
علی اکبر رمضانیانپور,علی اکبر مقصودی
کنفرانس بین المللی سیمان
بین‌المللی
1373/1/1
3732
نقش پاره‌ای از پوزولانها در بتن
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بین المللی سیمان
بین‌المللی
1373/1/1
3733
نقش طرح اختلاط در کیفیت بتن
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس ملی توسعه و مسکن
داخلی
1373/1/1
3734
investingation of lateral displacement and joint with respect tothe stability of structure
علیرضا رهائی
سازه‌های مقاوم در برابر زلزله
بین‌المللی
1372/10/11
3735
effect of super plasticizers on the type v portland cement
علی اکبر رمضانیانپور
ICS
بین‌المللی
1372/10/11
3736
Beharior of initialy bucked rectanglar plates to random excitation using two modes
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
ICECD
بین‌المللی
1372/10/11
3737
Application of a needle pobe for measuring local parameters in air water flow
امیررضا زراتی,محمودرضا شاهوردی ,آرش عداتی
ASCE
بین‌المللی
1372/10/11
3738
volume change characteristics of discontionous rock
احمد فهیمی فر
کنفرانس بین المللی مکانیک سنگ
بین‌المللی
1372/10/11
3739
the effect of curing on compressive strength, resistance to chloride lon penetration and porosity of cocretes incorporating slag, fly ash, and silica fume
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بین المللی دوام بتن
بین‌المللی
1372/10/11
3740
Volume change characteristics of discontinuous rocks
احمد فهیمی فر
proc. Int. sym. pre- failure deformation characteristics of geomaterials
بین‌المللی
1372/10/11
3741
Factors affecting stick-slip characteristics of rock, and implications for earthquakes
احمد فهیمی فر
7th Int. IAEG Congress
بین‌المللی
1372/10/11
3742
Mechanism of Air Entrainment in Spillway Aerators
امیررضا زراتی
National Conf.on Hydraulics
بین‌المللی
1372/9/10
3743
the Performance of corrosion inhibitors for preventing steel reinforcement corrosion
علی اکبر رمضانیانپور
Premiere Conference on Materials Protection for the Nineties
بین‌المللی
1372/8/10
3744
A three-dimensional apparatus for cyclic testing of interface
کاظم فخاریان
46th annual canadian geotechnical conference
بین‌المللی
1372/7/5
3745
Selection of materials and mix proportions for high strength concrete
علی اکبر رمضانیانپور
International Conference on High Strength Concrete
بین‌المللی
1372/3/11
3746
بررسی علل تخریب سازه های بتنی در بوشهر
علی اکبر رمضانیانپور,منصور پیدایش
کنفرانس بین المللی بتن
بین‌المللی
1371/8/18
3747
Factors affecting the depth of carbonation under accelerated methods
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3748
Causes and cures of concrete structures in Imam Khomaini port
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3749
The effect of carbonation on the corrosion of reinforcement in concrete
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3750
Causes of early deterioration in concrete structures in Bushehr
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10